वृत्तमौक्तिक | Vrittamauktik

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Vrittamauktik by चन्द्रशेखर भट्ट - Chandrashekhar Bhatt

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about चन्द्रशेखर भट्ट - Chandrashekhar Bhatt

Add Infomation AboutChandrashekhar Bhatt

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
ऋ्रमपसल्जिका [ १५ विपय पद्मयसस्या पृष्ठाक प्रपरदकत्रम्‌ हैछह ३७ १८६ - १६० घुस्दरो २१- रहे १६० भद्रविराट २४-२५ श्ह० केतुमतो २६-२७ श्र घाइ मती २८ - २६ १६१ पट्पदावली ३० के रद उपसंहारः ड्र१ १६१ पण्चम विषमवृत्त-प्रफरणम्‌ १-२५ १६२ - १६९५ विपमवृत्तलक्षणम्‌ डर १६२ उदब्‌गता २०३ च १६२ डद्‌गताभेदः ४-६ श्ध्२ सोरभम्‌ ७-५८ १६२- १६३ सलितम्‌ ६-१० १६३ भगषः ११०१२ १६३ बर्षप्रमू १३- १५ १६३ परध्याषक्षत्रम्‌ १६- १७ १६४ उपसहार: १५-२५ श्र चप्ठ वेतालोय-प्रक रणम्‌ १-३४ १६६०२०० चैताही प्‌ १-३ १६६ प्रौपच्छस्दसक स्‌ क्क १६६ प्रापातसिका डन्छ शहद मलितस्‌ घन १६६- १६७ नतिममपरम्‌ १०-११ १६७ दक्षिणान्तिरा-बैताप्तोपम्‌ १२- १४ श्ह७ उत्तरागतिका-देतासोपम्‌ १५-१६ १७६ प्राध्यवुत्तिद तातोयम्त्‌ १७- २० १६७- ११८ उद्दशप्यपृरियंतासीयम्‌ २१-२३ श्ध्द प्रदुत्श वेहातीपम्‌ २४- २६ १६६- १६६ ग्रपरार्तिा २७० हे ० श्ध्द आऋारहातिमी ३१-३४ १६६ - २०० सप्तम पतिनिर्पण-प्रकरणम्‌ १० १८ २०१-२०६ प्रप्टम गधनिश्पण-प्रकरणम्‌ श्न्ध २०७-०२१० गद्याति सशथम्‌ $*« र०्७
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now