कुमुदिनीचन्द्र: | Kumudinichandra

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Kumudinichandra by मुनि दिव्यानंद - Muni Divyanand

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about मुनि दिव्यानंद - Muni Divyanand

Add Infomation AboutMuni Divyanand

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
झये भोः सरस्वतीनिष्यन्दपीयूषपरायगादविमल्पक्षा प्रज्ञास्त्रमवन्तों मवन्त. रै मच से दिदिते खत्विद सदतोँ यरैदयुगोनसमलयनपद्चरितसायाता प्रसवित्री दिवुघाशिता भगवती गीाधभारतीति नास्यय कस्यारि लेशवोईदि विमति । निश्चिलमायाम्पः सहृतमा- बाप; प्राचीनादे पन्‍्मदालृत्यञ्ञ तासा पौरस्या दव पाश्चात्या जपि दरिद्वास पेकमत्येन स्वोकु्रते तदुल पहव्रितेत 1 एठम्पामेव द्वि विधात॒ः सर्गेडस्मद्रादिसन्यानामार्यादामस्माक चन॒र्षेगोंपदेष्ठी लखिल्का- नमशूतूता भगवती श्रयी दिलसदि। अस्यामेव कस्पादिखूउप्रोेतार- सूजाण्यसूप्यन्‌, घर्मा- आार्या धर्ममुपादिशन्‌, ऐतिहासिस इविदाममालिन्दद्‌ ॥ कदयों«प्यमूमेद समाध्िय शब्दायय- इंडेपालुप्रासयमकादिमिरछड्टारैः स्वचातुरी जगव्पप्रथत्‌ । किम्बेहुना सर्वेमेगम्माक पुराण सयानाख्यापिकेतिदाय राच्यकपस्यीतियारि5 सस्हतसापायामेव दियते । पघुराकाले सर्वेजानमृठाया श्रम्या सेस्ट्रठमायाया डियदोश्बयमासीदिति न तिरोदिल विदुधास्‌, कविकुछगुर श्रोकालिदासोब्तय सहृदयद्वदस्युजरप्नत शाहुन्तलै रुपक रूरयामास, यथद्वि भवादि माउना मानसोझलिझर विदासयन्‌ निवरायानन्दमातनेति 1 एव प्रा सर्वोन्यों माषाम्योडतुल्मेश्वयमक्योदस्या इति नाधिझं बच । इन्त ! परमध काइरेश्पा तस्या इसपर साविदित फेवाडित्‌ । साम्यत द्वि युगाने वर्षोदर्सों जननोमिर यराश्यीमिमा नामिनत्दास्वि केचन | दूरमास्तामत नयनयप्रत्यनिर्माणचर्ची, आन दिदुश निर्मिताना प्रस्थानामॉनेशयानि नायिगन्तु .्रमयाम: ॥ पुताकाडिझेशटादिमाबायि- जैस्तु * सैस्ट्तमापा स्टवभापेति स्फुटमुद्धोपवे । अनन्‍्पासपशार € पदनराइन'दिपरिपदेई- रबम्पतया ) विधालयेपु मद्विदालयेपु दास्तेश सेनोइस्पा झगादनान्‌ झगा इर विम्यति। मुश+ * सुरमारत्या ईप्से दुर्खेशनये समपेउस्पों सपप्रल्यनन्पर्त क्रियाकदिनोगिति सवस्त धुद रिदाशरदेस्त 1 यधरि पस्मित्कर्मित्‌ स्पास्रायदिदिषये पार्येवाप्युपनियर्द झियिर | तथदे रिप्रपस्पेद आाषादा न ध्रापान्पम्‌, नदि दम्दक्ाइयों नियारिषयरिन्यायसमये सुझलित दास्दविन्पास- मनाइरम्थाय अपि छेवलिदपराष्कत्ति। डिस्ये राचद्रेपयमेव परिद्ाप प्रमशश्ठि प्रो सकट्विषय ध्प थानू । कपेरिय नायाया विपरयान्दरज्ञानरेक्षों । करिना सु डाग्पमटनादपार सझमाशदिपपेदु नैदुषदमदिटम्टम्पम्‌ | परे हि रूप्पे प्रछट्त: से दुद पिपयाः समुप्ीश्खे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now