ब्रह्मसूत्र | Brahmasutra

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Brahmasutra by रघुवंश - Raghuvanshहरिप्रसाद भगीरथ - Hariprasad Bhagirath

लेखकों के बारे में अधिक जानकारी :

रघुवंश - Raghuvansh

No Information available about रघुवंश - Raghuvansh

Add Infomation AboutRaghuvansh

हरिप्रसाद भगीरथ - Hariprasad Bhagirath

No Information available about हरिप्रसाद भगीरथ - Hariprasad Bhagirath

Add Infomation AboutHariprasad Bhagirath

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
सून्रावठोकनप्रकार: । श्द पृष्ठाझ्ा। । मूचाणि | पूष्ठाझ्ा। । सूचाणि | १९२ सम्मूतियुव्याह्तिश्वातः ।३1३।२३।.. 1१७७ सामान्याजु 1३1२३ ९! २०९ समाहाराद्‌ 1द६1२।६३। १९४ साम्पराये ततंव्याभावात्थाह्यन्ये २१३ समन्वारम्मणाद्‌ 1३1४1ण७। 1३1३1२७ २२० सर्वापिक्षा च यज्ञादिश्ुतेरधबत्। (२५२ सासीप्यानु तदुव्यपदेशः 11३1९ ३1४२६ | १५ साप्ययात््‌ 1१1₹16,| २२१ सर्वाज्ञानुमतिश्व प्राणात्यये तददशनात्‌,| ३८ स्वानादिव्यपदेशात्र 1 १1२1१४। 1२121२७। १२३ स्याचेकसय न्रह्मशन्दवत्‌ 1२1३1५। २१२३ सहकारित्वेन च 1३1४13 ३। १२९ खात्मना चोत्तरयोः 1२1३२ ०। २२३ सर्वथापि त एयोभयलिड्ात्‌ ३1४1३ ४ | १७८ स्थानविश्ेषात्मकाशादिवत्‌ २९७ सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीय ।२1२1३४ तट्ठतो विध्यादिवत्‌ ।३1४1४७। | १८४ खाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे5- २४१ समाना चासत्युपक्रमादयूतत्व॑ चानुपो- घिकाराच सबवच तन्नियमः । ३३।३ प्य 181२1७! (२९२६ खामिनः: फठशुतेरित्यात्रियः २५६ सम्पद्याविभांवः खेन शब्दात्‌ हि। ४19 ४) ४1४1१ २६१ खाप्ययसम्पत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृ्त २५९ सक्ल्पादेव छु तच्छते: 1श191८। हि 1४21४1% की २३३ स्मरन्ति च 19181 ०1 | ५० स्थित्यदनान्यां च 1१19ै19) ३३ स्पृतेश्व । १1२15 १५८ युकृतदुप्कते एवेति चादरिः ८७ समृत्यनवकाशदीपम्रसज्ञ इति चेन्नान्य- 11१1९ १। स्थृत्यनवकाश दोपप्रसज्ञाद, 1९1 १1१ | ३८ सुखविशिष्टाभिधानादेव च २४३ स्पष्टो थेकेपास्‌ 191२1 ३। थ 11२१५ ४४ सर्यते च 121९1 ४। ६९ सुपुष्युत्कान्त्योरेंदिन । १1३1४ २। २३ स्मृतेश्व 191२1? है। ७३ सूक्ष्म॑ हु तदहत्वात्‌ 1 191२1 २१६ स्तुतये5्चुमतिवी ।३1४1१४। २४२ सूक्ष्म परिमाणतश्ध तथोपलब्धेः | २१९ स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात्‌ शि२।९, . ३1४1९१। | १६५ सूचकश्थ हि श्रुतेराचक्षते च तद्ठिद्‌ः ४६ साक्षादप्यविरोध॑ जैमिनिः ।दे1२1४1 1९२1२ ८ २०० सैव हि सत्यादयः ।३1३1३८। ३ सा च घ्र्ासनात्‌ । १३1१ १। २४० सोध्यक्षे तडुपगमादिस्यः <४ साक्षाचोभयाज्ञानात्‌ 1१1४1२५। ४1२४4 द
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now