समयसार - नाटक | Samayasar - Natak

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Samayasar - Natak by रूपचन्द जी पांडे - Roopachand Ji Pande

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about रूपचन्द जी पांडे - Roopachand Ji Pande

Add Infomation AboutRoopachand Ji Pande

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
््थ्थ्न्व्ग्प््््््ण् ्ग् थ्ग्््ध्य्ं्ंग्पयभिौभभभिभिमसजयजम्च्ममममषट् ५ नम समयसाराय। बब्चारी नन्‍्दल्ाल दियम्पर जैन आय-मालाफा एकादश पुण । स्व० पिदन्मणि ऊम्ियर प० बनारमसीटास गिरचित छउन्दोचद्ध समयसार नाटक डरती स्य० प० रुपचन्दजओी पैंण्ड रृत दिन्टी भाषादीरा साटत ख्च्य्स्धशच्यस्ल्ल््ा मदज्श़ठाचरण दोचक चृत्त। , श्लीजिन-बचन-समुटको, कोकग होय बखान 1 “रूपचन्द” तोहू लिखे, अपनी मत्ति अचुमान, ञ्‌ -
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now