लोकमान्य टिलक यांच्या आठवणी व आख्यायिका भाग - 2 | Lokamanya Tilak Yanchya Aathavani Va Aakhyayika Bhag - 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Lokamanya Tilak Yanchya Aathavani Va Aakhyayika Bhag - 2  by श्रीयुत माधव श्रीहरी - Shriyut Madhav Shrihari

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about श्रीयुत माधव श्रीहरी - Shriyut Madhav Shrihari

Add Infomation AboutShriyut Madhav Shrihari

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
ु अकादनाच्या थ शेबटपयेत सामुग्री मिह्लनिष्याब्या घांदीत मनास 'असाबी (३९ ज्वस्थता नसल्यामुर्े व मर्यादित काछाच्या 'निर्यंत्रणामुक्ें हैं काम मछा क “आहे नाहीं यावदरू मनास फार खेद होतो. तसेच एकंदर मजकुराची विषयवार निवड न करितां किंवा दुसरी कोणती एलादी स्वतंत्र पद्धत न स्वीकारितां अगर 'कांही एका विशिष्ट तत्हेंच कलम हातांत घेकन त्याँची सजावट न करिता 'आला त्या कमाने मजकूर मुद्रित केला हैं सुमार झा्ले, अर्सोह कोंणास चाठण स्वाभाविक आहे. प्रथम खंडाबर अभिप्राय देतांना एका पतन्नाचे विद्वात्‌ संपादक रहृणतात, « छोकमान्यांचीं घार्मेक, राजकीय, सामाजिक वगेरे वार्बासिबघार्ची मरते विषय- 'धारीनें न देतां अगर साक्रल्येकरून त्यांचें स्वरूपाविष्करण न करितां, छोकानी 'पराठविछा तसा सजकूर छापून टाकला हें बरें झा्ें नाहों; ” तर दुसन्‍्या एका प्रसिद्ध मासिकाचे सपादक लिहितात, “ ..... * लिहून आलेलों स्कुट प्रकरण संपादकांनीं विषयवार छावी नाहींत है फार चांगछ केछे आहे, किबहुना हैं श्रुस्तक इतकें चित्ताकर्षक होंण्याच हँच आद्य कारण आहे. अथ कोठाह उघडावा, च्या प्रकरणापुरता रस तेथे तेथें उमा जाहे. स्फुटपणामुतब्ठ अचानकपणा व अचानकपणामुक्ठे रसाविर्माव हा या अथांत विशेष जाहे.” येणेप्रमाणे परस्पर- विरोधी मांस परस्परांचा सक्षेप देकन अखेर जापणांस जे योग्य दिसेक तेच करीत असावें हेच इृष्ट वाठतें, तथापि एचढे खंर कीं, छोकमान्यांच्या या सार्व- जनिक चरित्र-लेखकांची वर्गवारी फेली असती तर कांहों गोष्टोॉंवर विशेष प्रकाश पडछा असता व त्यापाून कांहीं वोधहि थधेतां माला असता, पण विस्तारमभया- “स्तव आतां त्याचा निव्वक्ष उल्लेख करण्यापलीकडें आपण कांहाँच न करण अधिक वरे ! ४ सदर खडांतील इग्रजी मजकुरासवंघानें येवढच म्हणावयारें को, त्यापकों 'कांही माग फारसा आठवणीदाखछ नसून तो निब्वछ गुणवर्णनपर ( व्यूएाह- (४४००) असतांहि घेतछा जाददे यार्चे कारण माहया इंअजी आठवर्णोच्या पुस्तकाचे 'प्रस्तावनाछेखक श्रीयुत तात्यासाहेब केठकर याँनों किईवेलेल्या प्रत्तावनेतोल ज्वांच्याच शब्दांत सांगतों मइणजे झाऊे. ते म्हणतात, १४1९. ॥८णांप्रांड्श००ड 'एणाप्थएशत था धंड 000६ 28 ग्राण्ड्छए एए ४058 ज़0 28तञा6 1500 ०७- 48७ जाता 1.0: प्रा: एप ००त्ाएभपरलेए 8६ 8 ताइक्रतए8 ;. धाणते फिशर्चण९ चादए ज्ावए 100: 7०७ प्रः७ बएए/इलेंबविणाड. सिम. 7लजए- घएश१३०७७... छेपी; €सशा चा६७७ 1878 पशंप 0ज़ा. जए्ेएट 85 ण्णांखड छठ पधएडपं00७ जाए खाते छणा०त, को जाल पधोंड ९०72४४ए००7ए उृप्ते2०5 गये दी1 ६ ईटए (8968 50 मां ०0-एणाप्टड, ”..्‌ 7 -_भीयुत केक्करकृत छोकमाल्याच्या चरिजरप्रासादावे अपूर्ण राहिलेले मजले द 'स्यावरील शिखर पूर्ण होण्यांपूबी छोकमान्याँच्या सर्व मक्तानों आपापल्या जबव्यी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now