वैद्यक सारोद्धार: | Vaidyaksaroddhara

Vaidyaksaroddhara  by श्री ब्रजनाथ - Shri Brajnath

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about श्री ब्रजनाथ - Shri Brajnath

Add Infomation AboutShri Brajnath

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
नयम परिर्छेष मूत्ररोगचिकितूसोपदेशः ... १४६-१७० ३७ |. मूत्रकच्छू-चि कित्‌सा १४१ ३८ | शथ मूत्राघात-चिकितसा.. +. १४८ ३६ |. अधाश्मरो-चिकित्सा १६१ ४५ |. थथ प्रमेद-चि कितसा ०००. १६३ बदाम परिरुटेव. मेदादिव्याधघि-चिकित्सोपदेश+ १७१-१६७ ४१ । भध्र मेद्रोग-चि कितूसा.... . १७१ ४२। शअथोदर-चिकितसा श्७ढ ४३ । भथ छोदयक्रच्चिकितसा १७८ ४४ । अथ शोथ-चिकितसा श्८३१ ४४ |. अथ बुद्धित्रन्न-चि कित्सा १८७ 4६ |. शभथ त्रश्न उच्यते श्८€ ४७ । अब गतगणड-चि कितूता १९० ४ । अय गणउमाला-चिकित्सा . १८१ ४ । भथ भपचोव्याघौ १८ ० 1 भय यन्धिव्याघि-चि कित्‌सा + . १९२ ११ |. शअधावद चिकित्सा १८ ३ १५ 1. अब शोपद-चि किव्‌सा 3) एकाबदा परिच्छेव विद्रधि त्रणोपदशचिकित्‌सो पदेशः १६८-र९१४ ४३। शअथ विद्रधि-चि कितसा श्र ४४1. भय अ्रणशोथ-चि कित्सा २०१ १४ |. अथ दाधव्रणे ५०३ /६ |. अय नाड़ोब्रण-चि कितसा ०८ १७ ।. अथ भगन्दर-चि कितसा २०७ ५८ |. अयोपदंश-चि कित्‌सा ०८९ € |. अय शूकदोष-चिकितूसा... २१३ ह्ावदा परिच्छेव कुष्रोगचिकित्सोपदेशः र१४-२९४ ६० |. भय कुछ-चि कित्सा न. 2३ र्६ अयोववा परिचछेव पित्तरोगचिकित्सोपदेशः . ९२४.-२३२ ६१। अथ शीतपित्तोददकोठ-चि कितसा म४ ६२ । अधाम्लपित्त-चिकितसा न२६ बतुदददाः परिच्छेवः चमंरोगचिकितसोपदेश+. २३३-२३४ ६३ । अथ विसर्प-चि कित्सा ०. २३३ ६४। थभध विस्फोट-चि कितसा २३४ ६४५ | झअथ मसूरिका-चि कितसा २३७ पश्चवदा परिच्छेद चुद्ररोगा दितचिकितूसोपदेशः २४०-२६६ ६६ | शथ चुदरोग-चि कितसा २ ६७ | थथ मुखरोग-चि कित्सा ग्दढ ६८ । शथ दन्तरोग-चिकितमसा २ ८1 ६८ । अथ जिट्दारोग-चिकितसा ४८ ७० | थअथ गलरोगे ०००... मु ७? । अथ कणठरोग-चिकितसा २ &6 ७२ । शथ कणरोग-चिकितसा २४० ७३। छय नासारोग-चिकितसा ४३ ७४। अथ नेश्रोग-चि कितसा ५४६ ७४ । अथ शिरोरोग-चिकितसा २६० थोड़दा प रिच्छेवः स््रोरोग चिकितसोपदेशः २६७-२८२ ७६ ।. अय लीरोगे-स्त्रोप्रदरे २६७ ७७। अथ सोमरोग-चिकितसा.. .. २७० ८। अथ योनिव्यापश्चिकिवसा २७१ ७६ |. अथ प्रथमात्त वे २७४ ८० | अथ गभरकाविषि २७६ ८१1. भय सुखप्रसवॉपाय ००. श७८ सपसबव दा प रिरेछेव बालरोगचि कितुसोपदेशः २८३१-२९.३ ८न। अधथ.बालरोग-चिकिततु र८३
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now