भक्तिकल्पलता | Bhaktikalpalataa

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Bhaktikalpalataa by अनंत आपटे - Anant Aapate

More Information About Author :

No Information available about अनंत आपटे - Anant Aapate

Add Infomation AboutAnant Aapate

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
॥श्री।॥। भाक्ति-कल्पलता. प्रकरण पाहिलं इश-स्वव सि 83. श्रीगणेद्ायवमः । श्रीसहश्‍स्वत्यनमः । श्रीगुरुभ्यानसः ।। श्रीकृप्णायनमस्तस्म सचिदानन्ददूतेय । सवेज्ञः सवशक्तिरया यस्मिन्भात्यािळं जगत ।। १ ॥ अखिलविश्वहता, मंगळमूर्ति, ज्यास विनघ्चरान अनंही ह्मणतात त्या गणरानाप्रत नमस्कार अत्ता त्याचप्रमाणे सकळबुद्धिप्रकारास विकसितकरणारी जी गारदा वानी तिचाही अन्‌ग्र ह प्रामकरून वेण्याम तिला साझागत्रागिपात केळापाहिभ. पण इतक करण्यापेक्षां सहलाविष्ठानमूर्ति जो श्रीकृप्णपरमात्मा त्यासन एकदम शरण गेळ हणजे सर्व कायासद्धि महमच होईल, कारण गणेश-क्ष[रदा गुवादिमध्ये ज्या विघहरण, वाद्धेप्रफाशन वगरे शाक आहेत त्या सर्वच त्याचेठायी पणत्यदारून वास वारीत आहेत. ह सव चराचर जग त्याच सवाविछानमूर्निचे ठाया प्रकाशमान झारठ आहे. सवे भताच्या अतःकरणा
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now