तुमचा वकीळ | Tumachaa Vakiil

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Tumachaa Vakiil by राम केशव रानडे - Ram Keshav Rande

More Information About Author :

No Information available about राम केशव रानडे - Ram Keshav Rande

Add Infomation AboutRam Keshav Rande

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
११ ६ पोटगीबाबत मुसलमानी कायदा मुलगे मुलांच्या पोटगीबाबत मुसलमानी कायद्यांत नियम आहेत ते असे-- (१) मुलगे जोंपर्यंत अज्ञान आहेत तोंपर्यंत बापाने त्यांचें पोषण केलं पाहिजे. (२) मुलगे सज्ञान झाल्यानंतर त्यांचे पोषण करण्याची जबाब- दारी बापावर नाहीं; मात्र, एकाद्या रोगानें अथवा व्यंगानें सज्ञान मुलगे पछाडले असतील व त्यांना स्वतःच पोषण करण्यार्चे सामर्थ्य नसेल, तर बापाने त्यांचें पोषण केले पाहिजे. (३) मुलगे अज्ञान असतांना ते आपल्या आईजवळ आहेत व आपल्याजवळ नाहींत, या सबर्चबावर आपण पोषण करण्यास जबाबदार नाहीं असे बापाला म्हणतां येणार नाहीं. (४) मुलांची स्वतःची मिळकत असेल तर मात्र त्यांचें पोषण करण्याची जब्राबदारी बापावर नाहीं. (५) बाप गरीब असेल व कष्ट करण्यासारखी त्याची स्थिति नसेल व॒ आई श्रीमंत असेल, तर मुलांचे पोषण करण्याची जबाबदारी आईवर आहे. (६) आई व बाप दोघेही गरीब असतील व आजा भ्रीमंत असेल तर पोप्रण करण्याची जबाबदारी आज्यावर पडते. मुली मुलीच्या पोटगीघाबत मुसलमानी कायद्यांत नियम आहेत से असे --
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now