मानवी कुटुंब आणि हिंदुस्थान | Maanavii Kutumb Aani Hindusthaan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maanavii Kutumb Aani Hindusthaan by अनंत सखाराम काशीकर - Anant Sakharam Kashikar

More Information About Author :

No Information available about अनंत सखाराम काशीकर - Anant Sakharam Kashikar

Add Infomation AboutAnant Sakharam Kashikar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
लेखकाचा परिचय डौ. गेल्येरम एच मीज यांचा जन्म १००२ माली ए्का उच्च कुलामर्े हॅतिंडमची रोटरडन मेथे झाला बालपणापासूनच यांचा पेर्गत्य राष्ट्रांकडे बराच औढा आहे यांनी प्रथमत व्यापारी शिक्षण घेतले. या अभ्यासक्रमांत ते यशस्वी झाल्यावर यांनी मोठ्या अतरगष्ीय व्यापारी कपरनीत एक वष काम केळ. नंतर टॉनी कैब्रिज विश्वविद्यातयात अर्थजशानाच्या अभ्यासाकरता प्रवण केला व नंतर ते स्ट जॉन केलिजचे एक सभासद झाले. या परीक्षेत त १९२७ साती यशस्वी रीतीने उत्तीण झालें. यानंतर ते तेथेच दूतर विविध विषयांचा अभ्यास करण्याकरता एक वर्ष राहि व शेवटी कायद्याच्या प्रवेश फीदन उत्तीर्ण झाले. मवल्या काळांत पैर्वात्याबद्दलची याची आवड वड्टिंगत होत भली. व त्यायोगान त (हिंदु तत्त्वज्ञानाचे उत्साही अभ्या- सक बने. हे(ठेडमधीत्य केंडन ( /,670672 ) विश्वविद्यालयात जाऊन तेथ लॉरी सामाजिक, द दैक्षाणिक आखात प्राविण्य मिळवित. नंतर ह्याना डॉक्टर ही पदवी मिळाली. या काळातच त्यानी * श्रीरामक'णाचा संद्रेन १ (17८० ॥८७४व० 38४ ह्ककापिमभाछ, ' श्रीकणाच म्ह (17८ 4233६० य उ हाद ), ' नाखळपीचा स्देग १ (1710८ 4८548४० (एक्वेद १२४81४ )) इसादि चार्म व तत्त्वज्ञानात्मक पुस्तके त्िहिली नंतर ते (हंट समाजशास्त्राचा सखल अभ्यास करूं लागते. चमाच्या विवच- नात्मक स्वरूपाचा व हिंदच्या प्राचीन वगैरचमचा. आध्रनिक समानतटनेच्ा, वणे- व्यवस्थेच्या अनुरोधाने हानी तुलनात्मक अभ्यास केला व अशारीतीने १९१५ मध दार; समाजशास्त्रावरीठ *ध् य समाज* ( 2288८ दद 500219) हा निबघात्मक ग्रंथ लिहून डॉक्टर पदवी संपादन केली लांनी युरोपखंडांत स44 प्रवास करून पुष्कळ ठिकार्णी व्याख्यान दिली इंग्लिश व डच भषेव्यतिरिक्त फ्रच व जर्मन भषिवरही ह्यांच चागले प्रभुत्य असून, इतर भाषाचीही तोंड ओळख आहे. ते हिंदस्थानांत प्रथमत ९९६५ च्या ऑफ्टो-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now