शांकर ब्रह्मसूत्र भाष्य ३ | Shaankar Brahma Suutra Bhaashhya 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shaankar Brahma Suutra Bhaashhya 3 by काशिनाथ वासुदेव अभ्यंकर - Kashinath Vasudev Abhyankarदिनकर चांदोरकर - Dinkar Chandirkarवासुदेव शास्त्री अभ्यंकर - Vasudev Shastri Abhyankar

More Information About Authors :

काशिनाथ वासुदेव अभ्यंकर - Kashinath Vasudev Abhyankar

No Information available about काशिनाथ वासुदेव अभ्यंकर - Kashinath Vasudev Abhyankar

Add Infomation AboutKashinath Vasudev Abhyankar

दिनकर चांदोरकर - Dinkar Chandirkar

No Information available about दिनकर चांदोरकर - Dinkar Chandirkar

Add Infomation AboutDinkar Chandirkar

वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर - Vasudev Shastri Abhyankar

No Information available about वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर - Vasudev Shastri Abhyankar

Add Infomation AboutVasudev Shastri Abhyankar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
विषय पृष्ठसैड्या बराह्याधिकरणाचा सारांश... ३४३ परमात्म्याचे ठिकाणीं स्वेज्ञत्व वगैरे धमम खरे भाहेत असें जमिनीचें मत ... ३४४ परमात्मा हा केवल चेतन्यरूपी भाहे असें औडलोमीचें मत ३%४४-३४६ संकल्प);धिकरणाचा सारांश... ३४६ ज्ञानी ठोक हे केवल धंकल्पा- नेंच आपलीं कार्ये करतात ३४७-३४८ * अभावाधिकरणाचा सारांश... ३४८--३४९ सु'्तांना शरीर व इंद्रियें नाहींत ३४९ सु'्तांना शरीर व इन्द्रियें आहेत ३५० जे 8 विषय पृष्ठसंख्या दोन्ही प्रकार इच्छेलुरूप असतात ३७५०- ३५१ प्रदीपाधिकरणाचा सारांश ३५१-३५२ मुक्ताने जरी अनेक शरीरं एकदम घारण केलीं तरी तीं सर्व चेतनयु'क्त असतात ३५२-३५४ जगद्यापाराधिकरणाचा सारांश ३५४- ३५५ क्षगाची उत्पत्ति वगेरे सोडून बाकीच्या सर्व गोष्टी सगुणो- पासक मुक्तांना करतां येतात ३५५-३५९ सुक्त लोक फिरून संसारांत कधींही परत येत नाहींत ३५९-३६०
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now