भारतीय ळोकसत्ता | Bhaaratiiya Lokasattaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhaaratiiya Lokasattaa by पु. ग. सहस्त्रबुद्धे - Pu. G. Sahastrabuddhe

More Information About Author :

No Information available about पु. ग. सहस्त्रबुद्धे - Pu. G. Sahastrabuddhe

Add Infomation AboutPu. G. Sahastrabuddhe

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अलुक्रमाणिका १. प्राचीन भारतांतील लोकसत्ता .. . ४ शते ३३३ २. मानवत्वाची प्रतिष्ठा य क ३४ते ५२ ३. समतेचा महामंत्र लि २ ४ प५र२ते ७२ ४. भोतिक अधिष्ठान नन च ७जर२ते ९४ ५. भारतीय लोकसत्तेचा आद्यप्रणेता न ९४ ते १३६ ६. जनतानागश्ति ... क ०० रैशे६ ते १५७ ७. गांधीवाद व लोकलत्ता नी ८० रै५७ते २०१ <. भारतीय लोकसत्ता व समाजवाद ०० र२े०्श्ते २९० ९, राजकीय पुनघेटना क .-- २५०ते २७१२ १०. कषिपुनर्घेटना ... की ० र२े७्२ते ३०६ ११, औद्योगिक पुनघेटना नी ०० रै०्द ते ३२७ १२. सामाजिक पुनघेटना ह ,... ३२७ते १७२ ( ब्राझमणब्राह्मणेतर वाद ) * ३. सामाजिक पुनधेटना क ..- डेज्शेते १९६ ( अस्पृदय व आदिवासी ) १४. सामाजिक पुनघेटना क ०० रै९७ते ४२१६ ( हिंदुमुखलमान ) १५. मानवपुनर्घटना ... .- ... र्ते ४४<
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now