रूपगर्विता आणि सहा गोष्टी | Ruupagarvitaa Aani Sahaa Goshti

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Ruupagarvitaa Aani Sahaa Goshti by दिवाकर कृष्ण - Divakar Krishn

More Information About Author :

No Information available about दिवाकर कृष्ण - Divakar Krishn

Add Infomation AboutDivakar Krishn

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
रूफ्गा्विता : २ नाजुक ही राणी 5 5 5 घाषरि होय उन्हा डडडनी उमटेना बघ वाणी 5 5 5 आणि नंतर खूप हंशा; नंतर “चला ग, हें काय असलं!” नंतर वेडावरणें, नतर “इृदश ग बाई !” अला काहीं प्रकार मुंबईतील एका बंगल्याच्या तिक्षऱ्या मजल्यावरील एका मोठ्या हॉलमर्थ्ये चाळू होता. ते वसतक्रहतूचे चित्र-बद्यांतले दिवस होते. लोक म्हणतात कीं, चेत्र बेशाख वसंतक्ठु, पण त्या वेळची उन्हाची तिरीप, सुक्षपणा, उ्रण्णा, घामाच्या घारा इत्यादिवरून कोणालाहि “मदनाचा मित्र इतका कठोर कां!” अशी सहज दका यायची. सायकाळची चारची वेळ होती. उन्हे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now