नव्या गुज गोष्टी | Navyaa Gujagoshti

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Navyaa Gujagoshti by ना. सी. फडके - Na. C. Fadake

More Information About Author :

No Information available about ना. सी. फडके - Na. C. Fadake

Add Infomation About. . Na. C. Fadake

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अ बग्गेपठाची <यगक्लं 1 -३- पणी तता सा ला चि च्सोा च्टाच्सा त नच. न पि सद. द “ली चंद सदनी पि वे 2 न चेस प्रा टी. आल म्म्म स ता टि “* माणसानं रिकाम्या चवकशा करूं नयेत * असं आमचे एक काका आमच्या लहानपणीं आम्हांला नेहमीं बजावीत. द्यांची ती धिप्पाड देहयष्, त्या गालमिशा, ते करारी डोळे, तें चक्री पागोटे, आणि त्यांच्या कपाळावरचे ते भस्माचे पट्टे पाहून त्यांच्या उपदेशाविरुद्ध कांहीं वोलण्याची आमची छातीच नव्हती १ पण आम्हीं प्रतिपादलं नाहीं म्हणून त्यांचा तो उपदेश आम्हांला पटला अशी व्यांची कल्पना झाली असली तर ती मात्र त्यांची चूक होती. रिकाम्या चवकशा त्यांच्याजवळ अगर त्यांच्या देखत करायचं आम्हीं सोडून दिलं येवढंच. त्या अजीबात सोडून देगं आम्हांला शक्‍य नव्हतं, अन्‌ आजमितीलाहि मला तें साथत नाहीं. किंबहुना तें साधावंसं मला वाटत नाहीं. कारण रिकाम्या चवकशा करण्यांत मोठा आनंद आहे अशी माझी खात्री आहे; आणि या आनंदाचा आस्वाद प्रत्येक माणसानं केव्हां ना केव्हां तरी घेतला असेल, निदान घ्यावा असं मला निश्चयानं वाहूं लागलं आहे. आत्तांच पहा ना, रोजचा टाइम्स मीं वाचला आहे, पण मीं तो अजून दूर टाकून दिलेला नाहीं, जेवल्यानंतर वामकुक्षीसाठीं बिछान्यावर पडल्यावर मी तो पुन्हां वाचणार आहे. त्या अँकांतल्या मोठमोठ्या बातम्या मला अजून वाचायच्या आहेत असं नाहीं. त्या मीं वाचून संपवल्या आहेत. पॅरिस शहरांतल्या गिरणी कामगारांचा संप मोडला, बेल्जममध्यें कोळशाच्या व पोलादाच्या खाींतले मजूर संप पुकारणार, जेख्सलेम येथें अरबांचे दंगे चालू आहेत, चिनी बंडखोरांचा मोड करण्यासाठीं पांच जपानी जहाज दाखल झालीं आहेत, हिमालयावर स्वारी करणाऱ्या धाडशी प्रवाशांना बफेवृष्टीमुळें माघार घ्यावी लागत आहे, इत्यादि मोठमोठ्या घडामोडी मला माहीत झाल्या आहेत; त्यांत मला आतां गोडी नाहीं. मी वाचणार आहे मुखपृष्ठावरच्या आणि आंतल्या पानावरच्या जाहिराती !
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now