त्रांटिका अंक १ | Traantikaa Ank 1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Traantikaa Ank 1 by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
झू शे और. 1914 00 ५ -” “८” स्कीन नी खरितपििन त 8 विषयीं मागणी कर. मी बेतों पुराणिकाचा वेष आणि करती कि- ह्यांत चोरून प्रवेश. आंतून बाहेरून असा दोहोंकडून भडिमार प तीं क 3 न क हीर. झाल्यावर किल्ला कसा हातीं येत नाहीं पाहू. बरे मग ठरलेंना ! दे. तर तुझे अंगरखापागोरटे काढून आणि तूं चढीव गाझा पोषाख, आ- टप आतां कांकूं नको. यसाजी-राव, जरा दमानें ध्या; मी आहे सच्चा माणूस. आ[प- ल्याला नाहीं ठांडीलबाडी खपत. तेव्हां अगोदर यांत कांहीं कपट नाहीं अशी माझ्या मनाची खात्री करून घेऊं या. आपण प्रबासा- ला निषाळों, तेव्हां आपल्या वडिलांनीं मुला जवळ बोलावून सां- गितलें, “' येसाजीराव, तूं आहेस शहाणा, अनुभविक. रॅभाजीला नीट जप. भळत्या नादीं लागूं देऊं नको. त्याचे कांहीं उणें पटू ठेऊ नका. रभाजी०-( त्रासाने )-किती चेंगट आहेस बोवा तूं ! यसाजी-आपण अपल्या योग्य खी मिळवू पाहणें हा कांहीं भलता नाद नव्हे, वेव्हां प्रामाणिक येसाजी याप्रमाणे वागण्यास कांहीं हरकत नाहीं. ठरलें. राव, आहे भापल्याला कबूल ! हे ध्या कपंह, पहा तर खरा भातां या रंभाजीचा थाट, थार झाल्या- वर कस वागावें, कशी ऐट अमाबी, हें आह्यांपासून शिकावयाची तुमच्या नशिबानं चांगली संश्रि आली आहे. रंभाजी १-अर, पुराणिकाचा वेष वेऊन विंचं मन वळविण्यां- तील मुख्य हेत तृ नाहीं समजळास, तशा स्थितींत असतां तिचा खग स्त्रभाव व चालचलणूक नीट लक्षपूर्वक पाहावयाला सांपेदे- छे. चळ तर, त्या तिकडे जाऊन कपडे, बदळूं या. . [जात्सत, तान्या येतो. तान्याःमळा कामाला जाऊन वाढूळ झाला *हून धनीसख्ब. अक्षी गग्म झाल अमत्याल. त्या वांबळणींच्या दुकानांत वाइच तंबाकू खायापायी टेकली आन मंग तिनं बो-बोळून आन*मु-मुर- इन कषान होळ मा-म्यरूम माझा जीव अक्ष बजार केलान. पॉ- क. रगी पन फटाकदी हाय. आपुन तिची पळाख दाट करून येनार,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now