अर्थशास्त्राचा विकास | Arthashaastraachaa Vikaas

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Arthashaastraachaa Vikaas by व. गो. सहस्त्रबुद्धे - V. Go. Sahastrabuddhe

More Information About Author :

No Information available about व. गो. सहस्त्रबुद्धे - V. Go. Sahastrabuddhe

Add Infomation AboutV. Go. Sahastrabuddhe

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अनुक्रमाणिका १. प्रास्ताविक २.५ शास्त्रांतील बदलाचे स्थूल स्वरूप--कोणत्याहि शास्त्राला इतिहासाच्या अभ्यासाचे महत्त्व. अथशास्त्राच्या उदयाचीं पुर्वचिन्हें अर्थशास्त्रीय विचार हघा शब्दप्रयोगाचा अथं--स्मिथपूर्वे आथिक विचारांतील दोन प्रमुख संप्रदाय--व्यापारवाद --व्यापारवादाचे अर्थीकरण--व्यापारवादाचे अथिक धोरण--व्यापारवाद व आजचा आधिक राष्ट्रवाद-- व्यापारवादावर स्मिथचौ टीका--व्य!पारवादासबधीचे प्रचलित विचारप्रवाह--निसगंवाद--निसर्गवादाचा गाभा--शेतीशिवाय अन्य व्यवसाय अनुत्पादक--सरजाम- दारादि लोकाचा वगंहि शेतकीवर भारच; पण तरीहि उत्पादक--निसर्गवाद्याचा संपत्ति-संचलनाबद्दलचा सिद्धान्त---निसगंवाद्याच्या अर्थशास्त्रीय प्रमुख कल्पना --निसगंवादामागील सामाजिक व राजकीय मतप्रणाली --निसगंवाद्याची अर्थशास्त्रीय कामगिरी. अर्थशास्त्राचा जनक अँडस स्मिथ व त्याचे विचार श्रमविभागणीचे तत्त्व व फायदे--पैक्षाचा उद्दूव--- स्मिथचा मूल्यसिद्धान्त--स्मिथचे संपत्तीच्या वाटणी- सबंधीचे विवेचन--मजुरीबाबत मत--नपफ्याचा खलासा -सारा---भाडवल हया घटकावरील स्मिथचें भाष्य- सरकारच्या अथंव्यवस्थेसंबंधीं स्मिथची मते--कर- योजनेच्या कसोट्या--स्मिथचें आथिक तत्त्वज्ञान-- स्वार्थ व परमाथ एकच--स्मिथचा आशावाद--स्मिथ- ढ-रेरे २३-५२
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now