विवेक - चूडामणि | Vivek Chudamani.

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vivek Chudamani. by रा. ळ. घरत - Ra. L. Gharat

More Information About Author :

No Information available about रा. ळ. घरत - Ra. L. Gharat

Add Infomation AboutRa. L. Gharat

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ड सार्थ विवेकचूडा[मागि. इतः कोषन्व्स्ति मृद्ात्मा यस्तु खार्थे प्रमाद्याते । र्ल माठ देह प्राप्य तत्रापि पोरुषम्‌ ॥ ९ ॥ रतः । कः 1 उ । अस्ति । महात्मा । यः । दै । सये प्रमाद्याते । इंढम माँदुषं 'देहं प्राप्य तंत्र अपि पौरुंषम्‌ ॥ ९ ॥ अ्थ-१ जो ( पुरुष ) २ दुर्लभ ( असा ) ३ मनुष्याचा 9 देह (ब) ५ त्यांत ६ हि ७ पुरुषत्व ८ प्राप्त झाले असून ९ देखील १* आपल्या कल्याणाविषयी ११ हयगय कारितो, १२ त्याहून १३ खरोखर ( अविक ) १४ मुर्ख १८ कोण १ ६ आहे ? मतुष्यत्वादि प्राप्त होऊन मोक्षरूप स्वार्थ न संपादणारा मृखच आहे असें श्यांत सांगितलें आहे. ॥ ५८ ॥ वदन्ठ शाखराणि यजन्तु देवान कवन्तु कर्माणि भजन्ठु देवताः । 'आत्मैक्यबोधेन विनापि सुक्ति्न सिद्ध्यति बह्षशतान्तरेडपि ॥ ६॥ वदन्ठु । शांखाणि । यर्जन्तु । देवान । ऊर्वन्तु । कर्माणि । भजन्तु । देवता; । आत्मैक्यबोधेन । विना । आपि । सक्ति: । धे क क न । सि्धचाति । बह्शतान्तरे । ऑँपि ॥ ६ ॥ र्ड अथे-१ जीवब्रह्मांच्या ऐक्यबोधा--२ वांचून ३ शकडो ब्रह्मदेव होऊन जातपर्यंत-४ हि ( पुरुष शाखराध्ययन-* करून ) ५ शाख्तार्थ २ बोलत असोत, ७ ( इंद्रादि ) देवांकरितां ८ यज्ञ करात, ९ कमे १० करोत, ११ देवतांचे १२ पूजन करोत, १३ परंतु १४ मोक्ष !९ सिद्ध होणार १६[नाही. उ
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now