श्री रसायन शास्त्र | Shrii Rasaayana Shaastra

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shrii Rasaayana Shaastra by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
असुश्मणिका, ९ १३ प्रकरणें 3 एस सोडीभुडूकरून सोडासवक्यारबोनास करण्या ३०६ फाजील आलकेलीम्हणजेनवसागर ३०७ पावंऱ्या भस्पातूनपुनी पाचू संजीयनकरण्यार्‍चीसु* ३०७ समरण ३७८ वि कजध नः चार्‍चप्त्कार ३७९ नवसोागरीपासूनग्यासउत्पन्नकरण्याची ३१९ कोणत्याह्षिस्वूत नवसागर आहेकिंवानाही याची परीक्ष] ३३० ।फाणल्याहिवस्मूतताथे आहे किंवानाही याविषयी नवसागर ने परीक्षा करण्याचीसु* ३१ नवसागराच्यायो गानें नबी अज डीझुनी फरण्याचीसु ३१२ आमोन्याकय झ्यारथोनास करण्याचीत* ३१३ लेकरआमोम्याकरण्यायीतजयीज ३१९ स्पेठिंगसाल्रसकरण्याचीत* ३१९ स्पिरीट आफ्सालरआमोन्याकर* ३१९ सोम उ क्षाराचें पर्णन २३५ सोमळ खार्णीतून कारण्याचीसु* ३१६ ' कोणस्याहि पातंत सोमठमिश्रितआहे वरसो तिञपाखून- *चिराबा करण्याचीशुभि. ३१७ सौझलापासून केशरी रंगाची कांच करण्याची ल*- ३१८ सोंपलाचाउपयोगं करण्याचीत* ३१८ सोमडाच्यायोगाने पिंर्या साररवी धातूकरच ३१६ सीषळाचेप्रकार ९३) ३३९ पिंबच्यासोमलाचीकृती २९ स्रोमछात्रीपरीक्षा' ३२० पिंयचासोमठविंबा हरताळ उ ३२० ताबड्यारंगाचा हरताळाकेंवासीमल. उ 1२७ बयाहरताब्मसीपरीक्षा ३२७ *सवसागशत्यायोगान 5
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now