वाचन पाठ माळा | Vaachana Paathamaalaa

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Book Image : वाचन पाठ माळा - Vaachana Paathamaalaa

More Information About Author :

No Information available about मेजर क्यांडी साहेब - Major Kyaandi Saaheb

Add Infomation AboutMajor Kyaandi Saaheb

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पार. ट्स. १८ कोणेका मेरेख्यनाचा मामाणिकपणा .- ९२ १९ प्रासी-या अर्थांषांश -- - - ----- ९४ ० हिरा, क तर नेच. क मिरवत ९४६ २५ फिरून करून पाहा. - ----- ध्ये २५. खोटें बोलणारा मुळगा आणि ररे बा ) छणारा मुलगा ह्याचा भै .-_ _._.- क्र १७ नेळ्योलवकर जाण्याचा'उपाय, -- --- ७१ २४ म्हातारा मनुष्य आणि त्याचा गादव,-- ७४ २५ गोखडपिंच -- -- -- ------ ४१ '६ व्हेलनामक जलचर प्राणी, ------ ४९ २७ न्यूकासल्‌नामक बंदराधळची दगडी कोलयांची रबाण- - -- - - - - - २४ *वियेची बढाई. - - - ------ ८ ९२ २९ सहल करून येणें, -- ---------- १०२ ३* उद्योगानें काळाचाब्यय़ - - --- १६ ३) दोनरुपयांची योग्यता, - - -- १२० ३३ 'आत्मसंयमन. -- -- ---- -- - १२७ ३ भूतदया. -. -- -- -- “रा, भेदे २४ व्यषसायी विल्यमदेवी त्याची गोर -- १६०
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now