समाधीचे विविध प्रकार | Samaadhiche Vividh Prakar

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Samaadhiche Vividh Prakar by दामोदर सातवळेकर - Damodar Satvalekarमंगेश रामचंद्र टाकी - Mangesh Ramchandra Taaki

More Information About Authors :

मंगेश रामचंद्र टाकी - Mangesh Ramchandra Taaki

No Information available about मंगेश रामचंद्र टाकी - Mangesh Ramchandra Taaki

Add Infomation AboutMangesh Ramchandra Taaki

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर - Shripad Damodar Satwalekar

No Information available about श्रीपाद दामोदर सातवळेकर - Shripad Damodar Satwalekar

Add Infomation AboutShripad Damodar Satwalekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(९) संवर्धन सुगुणांचें करितां होतील ते समुज्वलभा तुज वितरितील शोभा, तारागण ज्यापरी सुनील नभा प्रकट करी गुण अंगीं असेल लोकांत तो प्रयत्नाने लोकादरास होइल पात्र तुळा गौरवील सन्माने लागे तसें जपार्वे न सद्वणा, दर्गुणा जसें; शिरती दुर्गुण मनीं मळविती श्रम पाडूनि मूळची विशुद्धमती हानिप्रद होय किती दुर्गुण जरि वाटला मनोहर तो परिणाम दु:खदायक भोगी अक्षय तयांत जो रततो दुर्गुण मोहकरूपें ठकवी मन म्हणन त्याकडे वळते खाते गोते पुरेते करीत अनुताप मग पुढें बसते कठिण चढण सुगुणाची आक्रमितां सुलभ होतसे ताच माथ्यावरती गेल्यावर दिसती छोक खालचे नीच एकाएकीं बहुधा कोणी होई न सदट्णभ्रष्ट मूख बळें अवगणितो पुढचा परिणाम जरि दिसे स्पष्ट बंधन नसतां दुगण हवे तपे नाचतीळ दुःशील बंधनच योग्य त्यांना नाहीं तरि ते अनर्थ करितील नो बंधनीं न ठेवी, दुगेण लागति तया पतकगवे दास्यत्व विकाराचे, त्यांनीं स्वामित्व कां न मिरवावे न करीं प्राज्ञ स्वशिरीं दुगुणभर द्यावया असे राजी दुर्गुण मनीं धरावी स्वमुखांची उडविती अवदशा जी सौंदर्य शर्ीराचें काले भंगे परंतु न मनाचे कवणासहि संपादन करितां ये मुस्वरूप सुगुणांचे (४ (६ ८६ <८ ८९ ९८. ९ १ ९०% ९३ ९४
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now