डी व्हळेरा | De Velara

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
De Velara by विजय साहित्य - Vijay Sahitya

More Information About Author :

No Information available about विजय साहित्य - Vijay Sahitya

Add Infomation AboutVijay Sahitya

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पिट्ुुकला सुलगा पद . ग्रेम तिळरभंही कमी झालें नाहीं. आपल्या घराण्यांतील स्त्रीपुरुषांनीं वेळोवेळीं स्वदेशासाठीं अतुल स्वार्थत्याग केला आहे व आपणही आपल्या घराण्याची उज्ज्बल परंपरा कायम राखळी' पाहिजे अशी महत्त्वाकांक्षा तिन ठेवलेली होती. टे अशा मातापितरांच्या पोटीं १८८२ साठीं डी ब्हॅलेराचा जन्म झाला त्या वेळीं आयळेंडमध्यें काय स्थिति होती १ आपल्या चिमुकल्या ळुस- खुशीतः मुठी तोंडांत घाळून एखाद दुसऱ्या बोबड्या अक्षराचा उच्चार करीत पाळण्यांत पडलेल्या तान्ह्या डी ब्हॅलेराच्या कानीं कोणतें आवाज पडत होते १ आयळड सुखासमाधानांत होतें काय १ शंभर वषापूर्वी आयर्लेंडला पार्लमेंटची सुधारणा इंग्लंडकडून मिळाळी तिचा शतसांव- त्सरिक उत्सव करण्यांत आयर्लंडचे लोक हर्षमम्न झालेले होते काय ₹ उ या प्रश्नांचें उत्तर त्या वेळीं साऱ्या अमेरिकेभर हिंडून छोकांना आयढडच्या स्थितीविषयीं जाग्रत करणाऱ्या मिशेळ डेव्हिटकटून चांगलें मिळाळे असतें. आयलेडमधील लोकांच्या अनंत दुःखांची कहाणी सांगण्याखेरीज त्याला कांहीं बोलावयास दुसरा विषयच नव्हता. त्याच्या करुण कहाणीचे _ पडसाद अमेरिकेतील प्रत्येक खेड्यांत आणि दर्‍्याखोऱ्यांत ऐकावयास येत होते. आयलंडमध्यें फॉर्स्टरच्या दडपशाहीच्या कायद्याचा अमळ जारीने सुरू होता. पार्नेल, डिलन, सेक्स्टन वगेरे आयरिश पुढाऱ्यांना इंग्रज सरकारने तुरुंगांत टाकलें होतं. जुलूम व अन्याय हेंच सरकारचें थोरण होऊं पहात होतें. छोकांमध्यें जागति उत्पन्न होऊं ळागली होती ” आणि संपूण स्वराज्याच्या निकराच्या युद्धाला लवकरच तोंड लागणार अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत होतीं! याच युद्धाचें धुरीणत्व पुढें डी व्हलेराच्या हातीं यावयाचें होतें ! ह ह १८८४ साठीं डी व्हेलेराचा बाप फार आजारी पडला ब कांहीं दिवसांनीं त्या दुखण्यांतच त्याचा अंत झाला. पतिनिधनानें शोकमग्न . झालेल्या डी व्हॅलेराच्या आईला दोन वर्षांच्या मुलाचें संगोपन कर॑-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now