सार्थ कपिळ गीता | Saarth Kapil Giita

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Saarth Kapil Giita by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अध्याय २ रा. १५ पांच पुरातन मार्ग सांगितले आहेत ॥ २३ ॥ घटाकाशमठाका[शमहदाकाशसंक्षितस ॥। चिदाकाश॑ निरा[काशमाकाशपचक विदुः ॥२४॥ - घटाकाश, मठाकाश; महदाकाश, चिदाकाश आणि निराकाश अते पांच प्रकारचे आकाश सांगितले भहित ॥ २४ ॥ नेत्र कंगोड्य हृदये मूधा स्थानान्यनुक्रमात्‌ ॥ शिखायां पंचमं स्थानं पंचस्थार्म॑ प्रकी्तितप ॥२५१ जाग्रति, स्वम, सुधरत व समाधी यांची अचुक्रम-नेत्र, कंठ, हृदय आणि मृती ही स्थान. सांगितली असून पांचवे स्थान शिर्खत *सांगितलें भाहे ॥ २५ ॥ सत्यवैकुंठकैलासमाश्रयो हि चतुर्थकः ॥ निराभयः पंमचश्व पंच लोकाः मतिश्रिताः ॥२६॥
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now