नामदेवाची गाथा | Namdavanchi Gatha

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Namdavanchi Gatha by श्रीधर गोंधळेकर - Sridhar Gondhalekar

More Information About Author :

No Information available about श्रीधर गोंधळेकर - Sridhar Gondhalekar

Add Infomation AboutSridhar Gondhalekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पृष्ठ. अ. अंक. अभंगाचा श्रथमचरण- । प. - डपदशपर अभंग व गी टा ७ ४७५ ह ८७२ ड्ट् ब ९८९५ न. भर न ह ३० ४ ६४५ ५: ह र ५ ७१३ जायाचसाउललजायाचीहेचो, | १ ७३६ र ९ ७५२ ७ ७५८ 7 9 र ८ ज९९ २३६१ ८२३ ८५४ जाणतकराकरपाळूवाहदार भअनषडेछततेंबही .... .... | अ म $ उ म '। ९६ ३६३२ झणीढढ्टिडागातुझ्याप्गृण- जीहीशरणागर्तीसांडिली वसिम मक अ. ह क यासाविन्मखसपसार .... जाईनम्हणतांपंढरी जायजञजायपरतानापा[ह जीवविठ्ठळाँदिवाषिं्ठिल .... जेथनाही कांहीनाभरूपगुण जन्मगेलयाचेराखतांगाई जपतपअनष्ठानहे1र ज्याचीयारमनदाखियळतुज जन नि [णोनिनेणतंकररींमाझेमन | २०२ ६९ अंबुद्दीपामाजीएकपंढरपुर | गांवगा “र शर र न जाकांकरीसतानदा ज्यातध्यानींच्यातीयागी जातिज्ञाननाहीमतिज्ञान फार... .... .«.« न. जगच्र्‍यजीवनाअगानाराय. |. % ३६ तु । ८२ २९२ टाळदिडीहातीउभामहा कि क एष्ठ. अ. अंक. अभंगाचा प्रथमचरण म 1२३८०. १०९८ अिव्हालावीनस्मरणी 1२८३ १०४५९ जात्यावरील्यागीतासी आ. पणा... महहना नन प (१६९ ९९५९ झळझळितसानसळा २८६ १०४७ झाडळोटकरीजनी ट्‌ जै आ र र्‌ [ ह. ककी नक क र र ल कक क के... न न न ८ डढोहामीञीवासहोतांबहुतदे २ ७ तीर्थतपराशी जाणीवशहाणीववाह्यताती | र ७ क क र वी... उ वीटा ९ जडहेचिखळंआयुष्याचीरा | २३० टेळमा[्‌या _जायजायपरता[नयांपाहं
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now