मसूरिका व गोस्तन रोग | Small Pox And Vaccination

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Small Pox And Vaccination by सखाराम शिरवळकर - Sakharam Shiravalakar

More Information About Author :

No Information available about सखाराम शिरवळकर - Sakharam Shiravalakar

Add Infomation AboutSakharam Shiravalakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
9 असून या देशास लागू अशीच माहिती दिली आहे. माझे मित्र डा. अनंत चंद्रोबा जी. जी. एम्‌. सी. असिस्वंड सर्जन व सुपरिंटेंडेंटा आफ व्याक्सिनेशन मुंबई, ज्यांनीं देवी काढण्याच्या कामीं पुष्कळ परिश्वम केले असून ज्यांचा गोस्तन लस . संस्काराविषयी अनुभव बऱ्याच आहे, यांनीं या पुस्तकाचा खडे रुपाकरून समग्र वाचून कांहीं उु- पयुक्त सूचना केल्याबद्दल मी यांचा फार आ- भारी आहे. चिंबक सखारम' दििरिविलिकर, एल. एम. मिरज, मे १८७९.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now