गुणसुंदरी | Gunasundari

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Gunasundari by श्रीकृष्ण निळकंठ - Srikrishn Nilkanth

More Information About Author :

No Information available about श्रीकृष्ण निळकंठ - Srikrishn Nilkanth

Add Infomation AboutSrikrishn Nilkanth

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पुस्तकाची ओळख. शश केळेली प्रगति व शांतता स्थापित होईल व देशाचे खरें कल्याण होईल अशा रीतीचें या दोन्ही सुधारणांचे भिश्चण करण्यांतच होईल. अथांत्‌ वरीळ सुधारणांच्या कैवाऱ्यांपेकीं कोणच्यातरी एकाच पक्षातर्फे या झटापटीचा निर्णय व्ह्याययाचा नसून, दोघांनांहि, भावी काळानें ज मिश्रण निश्चित करून ठेवळें असेल तें घडवून आणण्यास आपला खोटा अभिमान व अविचारी दुराग्रह झुगारून द्यावे लागतील.% या बाबतीत आमच्या सुशिक्षित देशबंधूंचं कर्तव्य ह्यटलें ह्मणजे, वरील संयोग घडवून आणण्याचें-निदान त्या संयोग्गाचा भार्ग सुगम होण्याच्या कामीं मदत करण्याचें आहे. उदाहरणार्थ, राजकीय बाबतींत राजकतें आणि साधारण जनसमूह यांच्यामध्यें दुभाष्याचे (दुतोंड्याचें नव्हे ! ) काम करणें, तसेंच सामाजिक बाबतींत खुद्द आपापसांतील निरानेराळ्या जाति बव पोटजाती यांच्यामध्यें ऐक्य व सळोखा प्रस्थापित करणें, हॉ कतंब्ये सुशिक्षित देशी पुढाऱ्यांचींच आहेत. तसेंच, ता बजावण्याची पात्रता देशांतील निरनिराळ्या संयुक्त समाजांत बीजरूपानें वास कारितच आहे व ज्या ज्या मानानें ही वर्चस्वासाठी चाळू असळेली झटापट अधिकाधिक तीत्र होत जाईल, त्या त्या मानानें ती पात्रता जास्त जाराची व प्रत्यक्ष परिणामकारक झाळेली दिसून, येईल.1 फक्त ज्यांच्या सुळें सुशिक्षित लोकांवर ही जबाबदारी येऊन पडत आहे व ज्यांनां त्यांच्या श्रमापासून फायदा व्हावयाचा आहें अशा बहुञजनसमाजानें मात्र त्यास भरभक्कम पाठिंबा व दुजोरा दिला पाहिजे. ही स्वताच्या शिरावर असळेली जबाबदारी ओळखून ती मोठ्या हिम- लीने, नेटाने ब चातुर्यानें बजाविण्यास आमच्यांतील सुशिक्षित लोक तयार होतील, अशी ४ म्नपतांडण इठलशफ 82ळ2ते त्ाट्रठपड, 01 00वे0ळ2$ &०त ए६१0िा, ए18107क्षाव&5 ६7 १०782४1081 06016, उमत1&05 8० 1श्रिपट्टॉपंडोपर€प, पते 6&एटप 006०670 870 88065 00 570]6008-६&11 07 1जताकषिम 801[-प्पड ्रंह्योत ६० 09018 1768181016 1070068585 07 म९०1070081 85डांफ18. 07, 8 1९885 858 87 1796४18016 वप 10 806 ए०1र18 01 ६6 10०१ (&176त 07 पप 0 8])1. &ए्व ठपए राझंठच 18 180 0006 07 09687, 160261 017 1088 टाप 07 687. 8०८३६, 11 06 8016 10 0688 फालात108 ४७ 00018 9000655 17. 40015 8 पते ६0 टप्ड डात, प्ठाह 07 1685, 80ठवच6' 017 180617.) सरस्वतीचंद्र भाग ३ रा. रा. त्रिपा्डींची इंग्रजी प्रस्तावना. 1 “पपल 15 6 9०डांग्रंठय 07 96 म06ता18&ड96 0666० ६06 1४)618 07. ६1८ 006 शंतट हणत 6 उ88868 07 द्या 0फ् 00पर््पाहप ठत 0006 00001 ; 85 8130 ७८९ ्टद्या ६४९ वा्टा'ड6 0188868 01 $श1 ठ0पणफ्एा60 0060086168, २० भन. म डे 188 181167. 10 ६४०४6 10 07 ६6 €वेपटड)हवे 0185868 ६० इटा'ए6 88 0172871710 80160६1058 8700. ९०पप्रठ६७8. ७6६. 6 उपधठिपा 885. 0: 078कणंडाणड 10िप्प9६ 6 7608068 0 196586 हादाट्रंटड. 16 70879 वेट झत्ांप 20 प ४७0०० ६01686 ८188863 8700 1२९1 ६० ट्ा० 17 तुपकर 82पे तुपडपपर ए्यप1ह 0&पी00100 ६01686 बप0ट008, एहवुप्पए68 ६18 (969 8ो10पपचे शपत ७70]0ल्0य8%6 8008718६10 80ते 800001 17000 82). 0086 20 ट०यद्यपप€& (६७ 6 डं्ळ्यंप कवे. एता ७6060 99 ७८ ५08]08 0. 01 1015 018558 (0 7066 16.** सरस्वतीचंद्र भाग २ रा. रा. त्रिपा्ठींची इंग्रजी प्रस्तावना. असच. नसत. * कक्लिकचनपिकच्य, ोलिहिलिक अव्वल उ जुळ्या 7 “क लचल प क कन्या. हट. क ग र गै ' ब ह
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now