मृदंग वादन | Mridang Vaadana

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Mridang Vaadana by विश्वनाथ रामचंद्र काळे - Vishvnath Ramchandra Kaale

More Information About Author :

No Information available about विश्वनाथ रामचंद्र काळे - Vishvnath Ramchandra Kaale

Add Infomation AboutVishvnath Ramchandra Kaale

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ताठ. पस्तीस ताठांचे कोष्टक व मात्रांची चिन्ह (निशाण्या ):--- 1 1 सात ताट, पाँच जाती. श्‍ चतख्र, ' तिख्र, मि शर वंद न स कीण 0 006 0 00:00 धृताठ श ।०॥ 299999०66० |०००, २४५७७ 3 ।।1।॥।॥ ॥। मठात श ।०। ॥ क कि र उ “3 (“3 3 ८ 9 ० ७ ) नि 0 भक 0 णत रूपकताल !। ,]| ८० , ४ 6 र न ' । ग मि आ झपावाट श्‍ ॥। 0 9 ०6७०५०० , | ८0 ८६ श जट 0७ ब ।। 11 __ हते त 0 त्रिपटताल र ०1० ०७० ११० ७७८ | ८७४ र । । तत त एत 00 आईइतवाठ ॥०० ५०६७० 6००० ०००० श ५५ 0७ 1 एक्वाठ हा 0 णशा त त० | झ हः वरील खुणा द्या मात्रांच्या निशाण्या आहेत. मात्रानियम ह्मणजे तोंडाने अंक मोजन हाताने डोका टाकणे वरील पस्तीस तालांत ज्या खुणा लिहिल्या आहेत त्या ममाणे तोदर्ने अंक मोजून हाताने ताल धरीत गेलें ह्मणजे हुठभ रोतीने तालाची माहिती होईल
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now