वेणीबंधन | Venibandhan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Venibandhan by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
७ कधींही ढळावयाचा नाहीं.” याप्रमाणें रागाने चडफडत आयुर्चे आणण्याकरितां राजवाव्यांतील आयुधगृहाकडे तो जाऊं लागला. जातांना वा- टत पांचालीचा चोक लागला तो पाहून तिला भेटून पुढें जावें अस मनांत आणून सहदेवाचा हात धरून तो तिच्या मंदिरांत गेला. तेथें ती नव्हती, ह्मणून तिची वाट पाहात क्षणभर बस- ला असतां तो सहदेवास विचारूं लागला, “वत्सा सहदेवा, भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरवांबरो- बर संधि करणार ह्मणून तू सांगतोस, तर तो कसा संधि करणार हें तुला माहीत आहे काय!” सहदेव हणाला, “फक्त पांच गांव आमच्या निवाहाकरितां मागावयाचे, दुसरें कांहीं नाहीं.” हें ऐकतांच भीमसेनास अत्यंत वाईट वाटलें आणि तो ह्मणाला, “हर हर! काय ही प्रार- ब्याची दशा ! अरे, त्या अजातशत्रु ध्मराजाच्या अंगीं अत्यंत उग्र असें नें क्षात्रतेन झळकत
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now