महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश २२ | Maharastriya Gyankosh 22

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maharastriya Gyankosh 22 by श्रीधर व्यंकटेश केतकर - Sridhar Vyankatesh Ketakar

More Information About Author :

No Information available about श्रीधर व्यंकटेश केतकर - Sridhar Vyankatesh Ketakar

Add Infomation AboutSridhar Vyankatesh Ketakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
विषयसूची. ११ पोक्नगयून, पौक, पौकटाऊ, पौंग, पौंगडे, पौंगाविन,पीला, प्रोम, विलिन, वोकप्यीन, वेगले, व्रह्मदद्य, भमो, मंग- लेव, मेगवे, मंडाले, मदय, माक्‌मई, मागकंग, मॉगनाग, मागले, मैनबु, मीकतिळा, मेरगुइ, मोगॉक, मौविन, मौळमेल, म्यिंग्यव, म्यिता[क्यिन, म्योँगमय, यंदून, यमे- थिन, यापान, रंगून, रम्रीवेट, रुवीमाइन्स, लवसक) लिक्यी, ळेगेंग, छेतपदन, लेम्येथ्ना, लेवे, लेख, लोइमो, ळॉइढोंग, लोई, ळीगळोन, वंकेम, वटेविस, वयो, वस- यिस्‌, वा संस्थाने, शान, संदे/चे, सागेंग, साल्वील, सिंगू , सेंनवी, हंयवट्टी, हॅझाडा. यद्रास-अगत्त्यमले, अतुर, अदवानी, अदिचिनहर, अद्धनकी, अनकापछ्ली, अनंतपूर, अनयमळयं, अनय- मुडी, अनागोंदी, अबिरामम्‌ , अमरावती, समळापूर, अम्मपत्तम्‌, अय्याकाडा, अरंतांगी, अर्‌वंत घाट, अर- सपल) अर्काट (1जस्हा, ताळुक्ा व ग्रांव ); अछ्गर कोनिलि, अल, अवची, अहोविलमू , आक्टरलोनी खोर, आरणी, आकीनम,; आमेगांव, आलवारतिरुनगरी,आढर, आस्का, इच्छापुरम , इंजाराम, इटेपुरम , इंद्रावती नदी, इरकद, इरजालकुड, उटकामड, उडवले, उडपी, उत्त- नगरे, उत्तमपाळेयम , उत्तरमेरूर, उत्तरसरकार, उदम- लपेट, उदयगिरि, उदेय्यार पाळियम्‌ ,उपेनगडी, उप्माक, उखकोड, उरी, उल्लाळ, एडमड्ी) एन्नोर, एरनाड, एरोड, एतीकुलम, ओन्गोळे, अंगडोपूरम्‌ , अंबळपुढई, अंवा समुद्र) अंबूर, कॅजामळाय, कडाप्पा, कँडैयनळूर, कंदढु- कर; कन्याकुमारी, कॅपळी, कमुदी, करुंगळी, करूर, कर्णाटक, कूळ, कमलकडाप्पा काखवा, कळरायण डोंगर, कलिंगपूण, कल्युमळड्‌, कल्याणदुर्ग, कल्यागग- पुर; कलाकुर्ची, कवराई, कल्लिकोटा आणि अंतगड, कामिरी, कांजीवरम ,कांदळूर,कादिरी, कानगुंडी,कानडा, कानानोर; कानिगिरी, कायळ, कायलपट्टणम्‌ , कारकळ; कारेकुडी, कारोमांडळ, कार्तिकस्वामी, कार्वेटीनगर, काळहस्ती, काळेकत) कालियिर, कावळी, कावेरी, कवेरीपट्टण, काषेरीपाक, कासरगांड; कीलकरे,कूडवास, कुंडापूर, कुडाळोर, कुत्ताळम, कुदरेगुख, कुंदा टेकडी, कुननकुलम्‌ , कुन! कुंडाठसंगम, कुदुम्‌, कुंम<।णस्‌ , कुसत्रचाड)कुठशखरपटटणस्‌ कुळिततलइ, कुलप ,कूडल्गी, कृष्णाशिरी; कृष्णा जिल्हा, कोइंवतुर, कोंइलकुंततल, कोक- चाडा,कागू देश,रचान,कोटगिरी,फीटापलछम्‌ ,के हायम्‌ कोट्स, कोडपी, कोडविट्ठ, कोंडेकानळ, कोनोली, करक) खोपटा कोरिंग, कोलकइ, कोळार सरोवर; 5 कोळेगल, कोलेरून, कोल्लगंड, कोडेमलड्दे, कोवेलंग) कोसीगी,किलान,कील्हानी,गगेकीड पुरम्‌ ,गजपतिंनगरम्‌ गंजमं,गंडीकोट, गंतूर, रुटकळ, युडियात्तस्‌ ,गुडीवाडा, गटर) गुणपूर)युत्ती,गरतप्ल ,एुदळरागुमसूर, गुरॅमकोंडा, गोदावरी, गोदीचेट्टी, गोपिचेट्टीपालेयम्‌ ,गोळकीडा,चकि यर, चंगनाचेरी, चंद्रगिरी, विकाकोळ, विंगलपट;चित्तूर, चिदंवरम्‌ , चिरक्कळ,चिराल, चीपुरुपछले, चेटवई, चेयूर; चेडवरम्‌, चौघाट,छत्रपूर, जगय्यापेटा,जंबुकेश्वर) जम्म- लमडुगु, जयपूर, जमीनदारी, जळारपेठ, जवारी डोगर, जिंजी, जोरिया, जीगड,डॉळफिन्सने[ज, तंजावर,तचुक;) ताडपत्री, ताम्रपर्णी, तिक्कली, तिंडीववम्‌ , तिंवाळी, तिचे वेछी,तिर्कलीक्कुनरस, तिरुक्लोथिळूर;तिरुचुली, तिरुचे- गोडू,तिरुचेदूर,तिरुत्तवी, तिरुत्तेप्पुंडी, तिरुपती )तिरुप्प- चर; तिरुप्पुवनम, तिरुमंगलम; तिरुमळ, तिरुटंगडी, [पिस्वन्नप, 1तरुवठम, ।ततवलर; 1तिरुवादा, तिरूव्दडू मरुडूर; तिरुव्वलर, तिमव्वादाने, तिरुग्वर, तिल्लिंचरी, तुंगभद्रा, चुतिकोरिन, ठुली, तुर्‍य्युर) तेवकासी, तेर- वेल्लूवर, न्रांक्विवार, त्रावणकोर, त्िचनापछी, लि'चूर) त्रिपपूर) त्रिपुनित्तूर) त्रिवेंद्रम, दरसी, दिंदिगल, दिल्ली माउट, दे-ीकोट्टे, दीलेश्वरस, धनककट, धर्मपुरी, धर्मा वरम, घाम्रा, थारांपुरम, नगरम्‌ वेट, नंगराजपटण; नॅदिम्राम, नंदीकोतकूर, नदुवत्तम्‌ , नंयळ, नक्षिलम; नरसपट्टण, नरलपूर, नरसरावपेठ) नकछमलियास, नॉरगु- नेरी, चाझारेथ, नामक्हल, निझामपट्टप्‌ , निलगिरी, चुझ- विद, नेगापट्टस , नेलीकुप्पम्‌ , नेळोर, नौरंगपूर, पटटद- कळ, पश्टिकॉंडा, पडवा, पत्तुकोटटई, पक्मनाभपुरस्‌ , परम- गुडी); परवूर; पलाकिमेदी, पळसाद, पल्मनेर) पछ्डम, पक्चितीर्थ पाडिनत्लकलाड, पानरोटी, पापनाशस्‌ , पांवन, पामीदी, पावतीपुरम्‌ ; पालकोंडा, पाठ- चोल, पाळचाट, पालनी, पालमकोही) पाल्कची सासुद्र- धुनी) पिठापुरम्‌ , पुंगचुरु, पुत्तर; पुदुकोई्ईे, पुरुषोत्तम- पूर; पळिकन सरोवर, पुळिबेंडळा; पूनामली, पूर्वघाठ, पेड्टापुरम्‌ ) पेचुकोंडा, पेननर;) पेरंबळूर; पोर्‍ियाकुल्म , टिगी, पांदचूरे, पोदिटी, पोवेरी, पोन्नानी, पोर्टो- नोब्हो, पोलवरस्‌ , पाळाची, पोळुर, प्यापछ्ली, प्रोदत्त्र, फॉडसट डेव्हिड, वंगनपले, वेदर, बऱ्हामपूर; वह्र) वाळाघाट, बिमलीपट्टसू ; विशयमकटक, बेझ- वाडा; वाडानायछदूर, वाचे जम[नदारी, भट्टीग्रोळू; भद्चळसम्‌ , भवा; माषावरमू , मगळोर, मच्छली- पटस्‌ ; महानचरा[; मदकसार; सदनपल्ली, मदपाहलम )
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now