नवीन आरोग्यदीप | Naviin Aarogyadiip

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Naviin Aarogyadiip by गोपाळ महादेव भट - Gopal Mahadev Bhat

More Information About Author :

No Information available about गोपाळ महादेव भट - Gopal Mahadev Bhat

Add Infomation AboutGopal Mahadev Bhat

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
दीपांचा अल्लुक्म “माटे वप क्रमांक विषय पृष्ठ १ मलेरियाची हकालपट्टी. र” २ ॒ स्वाभाविक गभांवस्था. १० ३ लहान मुळांची मृत्युसंख्या कमी कशी होईल !१ २१ 9 आपल्या आहारांत कोणत्या सुधारणा पाहिजेत ! किरण १ प्रास्ताविक २९ ११ ११ १9 ११ 39 3१ १9१ 99 २ आहार व आहारांतील प्रमुख घटक. ३२ ३ उत्कृष्ट अन्न कसें असावें ! ३९ 9 आपल्या नेहमींच्या आहारांतीळ मुख्य पदार्थातील अन्नतत्त्वांचे प्रमाण शेंकडा किती असतें. 9३ “| प्रमाणबद्ध किंवा चौरस आहार. १ ६ हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या भागांतील लोक कोणतें अन्न खातात ! १९ ७ आपल्या हल्लींच्या आहारांतील प्रमुख दोष. ६१ ८ पाकसिद्धीतील दोष व अज्ञानमूलक चुका. *६७ ९ आहार व व्यायाम यांचा परस्पर संबंध. ७२ ,, १० हछींच्या आहारांत कोणती व कशी सुधारणा केळी पाहिजे! ७४
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now