श्रीमद्भगवद्गीता | Shrimadbhagwadgita

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shrimadbhagwadgita by कृष्णाजी नारायण - Krishnaji Narayan

More Information About Author :

No Information available about कृष्णाजी नारायण - Krishnaji Narayan

Add Infomation AboutKrishnaji Narayan

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
सच टर वट. रा रा न चटप. सा. अध्याय दुसरा ११ रं टर _ न व क आ प अ आ क न वि अ क »€ श्री'भगवाचुवाच । र न अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्व भाषसें । ट« गतासूनगतासूंश्व नाबुशोचंति पंडिता: ॥ ११ ॥ अ श्रीभगवान्‌- आ अनुचित शोक तुझा हा वदशी तूंपंडितांसमान जरी । पडित करिति जित्याचा मेल्याचाही कधीं न झोक परी ॥११॥ अ न त्वेवाह जातु नासं न ल्ल नेमे जनाधिपाः । ६ चे चे ८६ न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परभू ॥ १२ ॥ ' ण क ७. ५-९ पूर्वी नव्हती का हे? मीवतंूंराजे समस्त सनाही?। त पुढतीं ह्यातिल कोणी नाहीं होणार कीं असें नाहीं॥ १२॥ देहिनो$स्मिन्यथा देहे कौमारं यीवनं जरा ।! र _ ६ तथा देहांतरप्रासिर्धीरस्तत्र न मुद्यति ॥ १३ ॥ ' र न ति ट्री बाल्य जरा योवनही येते जीवास ह्याच देहांत । ग देहांतरही तैसे धीर पडे जाणुनी न मोहांत ॥१३॥ अ मात्रास्पशास्ठु कॉंतेय शीतोष्णसुखदुःखदा: । त आगमापायिनो5निव्यास्तां सितिक्षख भारत ॥ १४ ॥ ग न. सॅ क. क विषयेद्रियेच देती सुखदुःख शीत उष्ण हे भाग । जन होती जाती नंदवर पार्था ! ते सोसणं असे भाग ॥ १४॥ | ये हि न व्यैथयंत्येते पुरुष घुरुषषेभ । प समदुःखसुखं धीरं सोडम्हतल्ाय कल्पते ॥ १५ ॥ जर तेही न देति बाघा पार्था ! ज्या चैर्यशील पुरुषांशी । 8 सुखदुःखे सम ज्याला होतो बा! तोच पात्र मोक्षाशीं॥१५॥ 6 नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। र उभयोरपि दृष्टोंडतस्खनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥ प न मिथ्या सत्यत्व नसे नाहीं मिथ्यत्व तेवि सत्याला । म दोघांचा निर्णय हा विदित असे नित्य तत्त्ववेत्त्यांला ॥ १६ ॥ र लि कि लिक सि कि र... .. वकक अ णा ९ पवा अबल | १ वृद्धापकाल. २ क्षणिक. ३ योग्य. ४ तत्त्वज्ञान्यांना: र ('नवल्ययुलनल्यल् प त्रिटकत्कप तलत त्य ्यतव्युततम
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now