मधुराणी | Madhurani

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Madhurani by रवीन्द्रनाथ टागोर - Ravindranath Tagorशिवराम गोविन्द - Shivram Govind

More Information About Authors :

रवीन्द्रनाथ टैगोर - Ravindranath Tagore

No Information available about रवीन्द्रनाथ टैगोर - Ravindranath Tagore

Add Infomation AboutRAVINDRANATH TAGORE

शिवराम गोविन्द - Shivram Govind

No Information available about शिवराम गोविन्द - Shivram Govind

Add Infomation AboutShivram Govind

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
कामांत जर माझ्या निखिलने पैसा उघळळा नसता तर मग त्याने तो आणखी कश्ाकत्ञांत उघळळा असता आणि __ कशाकडशांत नाहीं हरि जाणे !” जव्हा जेव्हां मळा नवा पोषाख '_._. पांषाखावददल कांहींच वाटळें नाहीं असें प्या दाखवीत. अशा सतीने त्यांची आवडनिवड इतकी पाळटळी आणि त्यांच्यावर डाचक जगाचे इतकें वर्चस्व बसलें कीं प्रत्येक दिवशीं _ ललाखाली वागवीत. मळा जरा कांहीं थोडेसें झालें . कॉ, त्या भीतीनें घावऱ्या होत. मळा सजञजविण्याकरितां - युरोपियन दुकानातून माझे पति जीं वखाभरणें आणीत तीं ः त्यांना मळींच आवडत नसत, परंतु त्या आपल्याशी म्हणत. असतोच; त्यांच्या उघळपट्टीला आळा बाळण्याचा प्रयत्न ““ करण्यांत कांहीं अर्थ पाहा, त्याचा आपला सवेस्वीं नाश करून. वक द भयंकर अग्नि शमविण्याच्या कामीं आपल्या सर्वांत घाकव्या. उनच-माझ-साहाव्य झालें. आणि म्हणूनच त्या मळा आपल्या. शाची उघळपट्टी होण्यासारखा पुरुषांना काहीतरी नाद हा. घेतला नाहीं म्हणजे झालें, आपल्या बायकोला नटविण्याच्या विकत आणून मिळे तेव्हां तेव्हा माझ्या पतींना आपल्या जवळ 3 ोल्मवून त्यांची पुष्कळ. प्रकारे थट्टा करून आपल्याळछा त्या ध्याकाळीं त्यांना जर मी इंग्रजी पुस्तकांतल्या गोष्टी 7 हया नाही तर त्यांचा दिवस जात नसे, न ती आजेसासू स्वर्गवासी झाल्यानंतर मी कळकत्त्यास काच आमच्या पराते सेसक्षण: -
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now