गीतार्थ बोधिनी | Giitaarthabodhinii

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Giitaarthabodhinii by श्रीधर गोंधळेकर - Sridhar Gondhalekar

More Information About Author :

No Information available about श्रीधर गोंधळेकर - Sridhar Gondhalekar

Add Infomation AboutSridhar Gondhalekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
' 'पध्याय१रा. ८ १३ ) तेहीरणांगणी तुकावाणीज्यालागी ४ ॥ २७॥ ७ श्लोव- छपयापरयाविशेविषीरन्मिट्मबरपीत कतली अर्जुनउवाच' मस्वजनठष्णयुयुत्स,समृपस्थितमर ३ रीष्सस* रपेंकरुनिआविष्ट विषारेबोलिलाअसें देर स्वजन युत्हा्ी सिरूजञे उपे ९८ भार्या- मातुनिविषादचित्ती बोले होऊ निया हपाव्याप्त कुष्णापाहूनित्याने जेयुंदोद्युत्तसर्वही आप्त २९< दोहा- तिन्हेरेखकरुणापई तबबोटेनरनाह देखने सवे स्हरयह इष्णजःहकेदाय २८ ओंवकी- पाहेपरगरुपेंकरून विषाट्पावठेसेमन युष्हकरूडन्छितीस्वज्नन पाहेपाश्पीरष्णरेवा२ अृपाश- झपेकरुनीआविष्ट परनिष्झावाथी १ ऐसायिषादें चो: लिला कृष्णापलाग्राधिंत २ रेखियेलेंस्वननास आपणासंञजेंवे- द्य ६ युद्ारयीनेउपीसिरू जेनिषिलूतुक्यासी ४ ॥ ३८॥ म्टोक- सीहॅतिममगाबाणिसुखंचपरिशध्यति वेपथुश्र्वशरीरेमेरोमहर्षश्र्वजायते ॥ २९७ ह०सम०- पिळतीसर्वहीगाने दुरेबंगुरवहियाळते शरीरीं कोप सरती अंगीरोमाच उडती २९ आार्या- गाय्रेरिन्यसमख मुर शस्कहि आणिसर्वसनुवंपा याहेरोमोचिततससु उपजलिचित्तांतती 'बञसुकेपा २९ दोहा- ल न सबहिसिथिल्यय रोगहर्षहोतहे औरदेहकंपवह्भाय २९ ओंबी- दुःखहोतसे गात्रासी मुखशोषतेल्हषीकेशी कंपरोमाचअंगासी ह जाहली २९ अप]०-पिडितिसर्वहिगाच्ें दळावद्रेत्याकाळी १ शशेरी सरवोकाप रोमरीमकोपती रतुकाविनवानारायण द्वैशमनापार्थीचा म्लो५- गाडी पस्रसपेहस्वाचदपैयपरिरत्यते। चचशक्लोम्यवस्थातुंफसनीवचमेमनः)॥ २१) ५ न अ हातापासीनिगाडीवगळतेंजंखतेखचा उभ्ाराहोहेन शके वारेपोविनसेमन ३५ आार्य[- हेसतापासनगळतें गोहिव आ.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now