श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रम् | Shri Annapurna Stotram

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shri Annapurna Stotram by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
द तत्त्वज्ञान दादीनिक विचार अता आहे. कीं सुवण तैजसम्‌' सुत्र्ण म्हणजे तेज, म्हणूनच छुन्या काळी जेवताना लोक हातात आगटी ठेवीत. असत. कारण जेवतांना तहा प्रकारची तेऊलित! प्रात व्हावी हा त्याच्या मुळाशी हेतु असे पण आज आगदी ज्षिजते ग्हणून लोका जेवतांना आगदी काढून ठेवतात. मवीनच जन्मात्या आलेल्या बालकांच्या अन्नप्राशनाच्या वेळीं (यम घ्याला जेवाया चालायच्या संस्कारप्रसंगी) सोन्याच्या आगठीवर रची ठेवून बालकाच्या जिमेवर *35” काढीत असत. यामध्ये मूछ तेजस्वी व्हावं असा हेतु असे. शंकराचाथीना याचंदी फारसं महत्त्व वाटलं नसाव सूर्वीचे तेज ब विजेचा चमचमाट ही तुझी सहज लीला आहे. म्हणूण सोन्याचं तुझ आसन असण्यांत विशेष तें काय? मलाही असंच तठेजरवी व्हायचे आहे, हीही गोष्ट माझ्या घ्यानांत आहे. मग 'हेमांबरांडंवरी” यामथ्ये विशेष काय वाटलं? तेजस्विता बक्षांतून येतेः निःघपृतेतुन तेजस्त्रिता येते, क्क श्रकारचा म्दगवेदांत उल्लेख आहे. परंठु तुझ्याजवळ त स्पृहा भरपूर आहे; आणि महा तुकी स्पृहा आहे. आपल्याला तर्‌ दोघांचीही स्प्हा आहे. मग तुझ्या- जबळ हें तेज दुटून आले? जीवनांत काय मिळवायचं? ईश्वराम॑ मला मांडीवर घ्यात य मरवा, पण मध्य तुझे दूध केव्हां मिळणार? मो चें केव्हां पिऊ याची मत्य आमक्ति आहे व मी कधी पाजू, अशी तुला आसक्ति आहे. भिक्षां देहि..... म्हणून शकराचार्य मागत आद्वेत थाला महान अर्थ आहे. दाकराचायीनीं अनेक जन्म तपदश्चर्येत व्यतीत केले “आहेत. तुझ्यावर स्यांनीं प्रेम केले आहे. आणि त्यामुळे ज्यांना अधिकार प्राप्त झालेला आहे अझा झंकशचायानी मागितल्यावर त्यांना दिल्याशिवाय तुझी छुटकाच ' नाही. निःस्पृहतेतून जर तेजस्त्रिता श्राप्त होत असेळ तर तुझी विटक तेजस्वी कशी असणारे! कारण तं. सपृहेने भरलेली आहेस. मला तुझी स्थ्रहा आहे. तुला भाझी आहे मुलाला पाजण्यासाठी शाई अघीर क्षाटेली जाहे, .मूळ तें प्यायत्य उता!वीळ झाले आहे “करावेसे बाटे जीवा स्मवणन नव्हे हॅ चचन शृंगारिक... अशा प्रकार द्‌ निःछूह नसशील तर तुझं आसन तेजस्वी कम! रकराचायखना असे सांगायचे आहे क्लीं, जगांतील वैश्विक सिद्धांत मोडून तुझी वैठक तेजस्वी आहे. ही तुझी स्पृहा खोटी नव्हे.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now