काश्यप शिल्प | Kashapshilp

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kashapshilp by र. पु. कुळकर्णी - R. Pu. Kulkarni

More Information About Author :

No Information available about र. पु. कुळकर्णी - R. Pu. Kulkarni

Add Infomation AboutR. Pu. Kulkarni

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पटल डर प्‌ ०, ५१. ५२. ५३. पढ क _ ८७५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. विषय ब्लोक पृष्ठ लिगपूजा ४९.१४ ४-१४६ १९७ . छिंगाचे उत्तमादी प्रकार ४९-१४६-१५१ १९७ _ लिंगाचा लक्षणोद्धार ४९-१५२-१८५२- १९७ विवलिगाच्या प्रतिमा ५०-१-१५ २०० शंकराच्या निरनिराळ्या मूर्ती ५००१६--२० २०१ . लिंगाची मापे ५०२१-२४ २०१ आयादी ५०-५५-६४ २०४ लिंगाचा पूजाविधी ५०-६५-७५२ २०५ दशतालादी लक्षण ५०-७६-७९-२ २०६ “ देव, राक्षस, गंधव, ' इत्यादींचे तालप्रमाण ५०-८०-८९३ २०६ अंगुल व यवाची व्याख्या ५०-९०-९१ २०७ उत्तम दशताल ५०-९२-२०४ २०७ मध्यम दशताल ५१-१-५९ २१६ कनिष्ठ दशताल ५२५१-४४ २२० उत्तम नवंताल ५३-१-९ २२३ सध्यम नवताल ४११ रक अंधम ववताल ५७. १-६ २२४ अष्टताल ५६-१-७ २२५ सप्तताल ५७-१-७ २२६ लिंगपीठ ५८-१-५० २२७ पीठलक्षणोद्धार ५९२१-७४ २३० कोणती देवमूर्ती त 'कोणत्या दिशेला असावी '” ६०-१-१३ २३३ सुखासनमूर्ती ६१-१-५९ २३४ सोमास्कन्देइवर ६२-१-५ २३७ देवी ६२१६-११ २३८ स्कल्द ६२-१२-३० २३८ उमास्कन्द. ६२३१-३६ २४० (ई) पटल ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. 1७०, ७१. ७२. ७३. ७४, ७५, ७६, (७७, ७८, ७९. ८०.८ ८१. <२. ८३. €< ४. ८प्‌ विषय चन्द्रबोखर वृषवाहून (शंकर) नृत्तमूर्ती-१ नृत्तमूर्ती--२ गंगाधर त्रिपुरान्तक कल्याणमूर्ती अर्धनारीइवर गजहामूर्ती पाशुपतमूर्ती कंकाल हरिअधंहर भिक्षाटन' चण्डेदा दक्षिणामूति कालहामूति लिंगोद्‌भव वृक्षसंग्रहण वृक्षाचे लिगांवरून भेद उत्तम वृक्षांची नावे वृक्षांचे दोष वृक्षांची पूजा दलाची लक्षणे शुलस्थापतेचा पूजाविधी शूलाला दोरीने बांधणे- रज्जुबन्धन मृत्तिकासंस्कार कल्कसंस्कार . वर्णसंस्कार श्लोक ६२३१-६२ ६४'-१-१९ ६९५१-७२ ६५ -७३-९६ ६६५१-१२ ६७* १८०४८ ६८-१-१८ ६९-१-९ क्ट १% ७१-१--१० ७२-१-६७ ७३-१--९ ७४-१-११ (७५०१-४४ ७६-१- २० ७७-१-१५ ७८- १-५ ७९११ 3९५ ८5 ७९-८-९२ ७९-१०-१३ ७९. १४-३३ ८०-१--४३ <८१-१-५३ <२-१-२७ <३-१-२७ ८४. १--१७ ८<५-१-३६ प्‌ष्ठ २४० २४५ २४६ स्पर २५३२ २५४ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६६ २६७ २६८ २६८ २७० १७१ २७२ २७२ २७२ २७४ २७९३ २७४ २७७ २८१ २८३ २८६ २८८
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now