अनुभव - शतक | Anubhava Shatak

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Book Image : अनुभव - शतक  - Anubhava Shatak

More Information About Author :

No Information available about दत्तात्रय गोविन्द - Dattatraya Govind

Add Infomation AboutDattatraya Govind

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(३) झपधांबरी बर, ह्या सव नितमा बारीक करून त्यांचा मधात खड कराऱा. वाले प्रमाग गाळा कर, मोन सकाळ एक एक गोडी खतन करून तर मासले हततके गाईच इथ प्यावे, वर विडा खाता याप्रमाणे २१ दिवस कराव, परतू आपिच ४२ दम घतनब्याम उग्र- शय, घातशय, उरकतेकय, नीणदपर, मतर, चते पारणे खोका इत्यादि विहिर लाऊन वीवप्रामि हात) बले वाढते, मनत्ये मोठा किमान होतो. पथ्यट गःहांची पाडी, माहेर, तष, गोटच दुय, आडिरा कडा पिटी फळा, होणे, शिंगाडे उदाद; खाता पानी पका ह, उन पाण्याचे म्लान त व्यायाम ६० करता. बाकी वञ्ये. राजे होकडा ३३ थता अमतप्रना गुम पिंगे, पिंषळमळ, लवेग, ररतिकी, आता च, डन (ब. बीडटोण. काचवण, अत्य ४ तीळ, पिंपडी) जवर, चित्रकम&, शिर, मुठ, वणे, वठवली, शावळ काटी ही प्रत्यक आठे तो, ह्या माच चम करून त्यास निंबाच्या रमाच्या तीन भागना द्याव्या, गोळ्या वाळयमाण करून व!ळवन छायेत मकयाच्यात, एक गा 71 भाग्य च्या रसांत मिळवून द्यावी, णत अमाणाचा नाशे हर उन अग्नी प्ररीप्त होतो. गळ्यांतीळ जळती व आम्लता” चा 3 दिवमांत नाद हातो. याचा गूण शकझ ९० मर प्राणांन यतो, ७ अतिविषादि काढा. मतिवीष, नागरमोथा, वाळा, घायटीफूल, कु्याची-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now