ती मांजरी कुठे आहे ? | TEE MANJRI KUTHE AAHE

TEE MANJRI KUTHE AAHE  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhमंजुला पद्मनाभन - MANJULA PADMANABHAN

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

मंजुला पद्मनाभन - MANJULA PADMANABHAN

No Information available about मंजुला पद्मनाभन - MANJULA PADMANABHAN

Add Infomation AboutMANJULA PADMANABHAN

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१६६2४ ४८८३5 ०१८७३ 0१६६१२ नर ८२६१५ कणा टी न कळ 3: सड लव इंचा पतत न च कड र अ र 1 क जज प न रड का न. लि क झु प य नि ळे जळ संडे म मा विले (कल जं न डर य क > क. “ र व विवा न: दहा आं शग अजा ऊं क न त र ख झड यसय तल ह 5 डह क ग न ४ [व र क ढे यी ण रै म ् प र र त न वर १ “कअ आहि, ग ह आन र ज्ये सः कः ये अ. क | त्व १. “स आ. न्‌ ल र जं र डया नन ल प न ल र न स न ३ 1 सॉल... न र र ५ - ही 1 १ ल भे कन्लन्ााचि ह. तह ्ु क क षे, र र प ग टर र अ अ र. म रः 4 र ग र. र र क ग त ह र पक्त टि ह ल्न ऊन त त ग ब जन तानि!” र क नन अ नल प र न ह्य च र षा पे टी. अ न द क. का थे | « प म र र 1 क ग. व ब ह क. शनक न नोन दा क र ब क क मे न न त. प जा डे क ५4 च प व 4 द या न व नु आ ग र क क च न ब्‌ । न कना टं नं ळल व्नडळडळज ळक वि ब र डे बंदक न 7 बं बक व ह आ व र अ म बम र न र त लोप च विपाक व क म ग व व र मया च ल 8 न कापा: 5 1: ह क प ७०” कड. आव ल कलि आ अक “ह छे ड र लि क बि सट (बस: ्नडिमाा) ब क ल र क ल र क ल ह टर क ह *् क ज र अ त लये: न वी ह य हि रल टे ः न * शे का भम न ती श्व ह री च कन र ४ अका ति जा... र 9 गा र. मरी &' $ र! र ब न [ 1 1 बळ र 1 त ग म ल आ ५ ्ः . एवकर 3 फ्ता ह कः वि लि [र ग प क्म ॥ र कि हा य झल कया वा यी |, ह कतल न ब | त स झन ही ब य... [असी | न अ ० मा नसि “तिची छोटी पूनी हरवलीय!” प्रत्येकजण म्हणत होता.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now