क्रोध[ द्वितीय संस्करण ] | Krodh [ 2nd Ed. ]

Book Image : क्रोध[ द्वितीय संस्करण ] - Krodh [ 2nd Ed. ]

More Information About Author :

दादा भगवान फाउन्डेशन - Dada Bhagwan Foundation

Dada Bhagwan Foundation is a spiritual non-profit organization whose goal it is to spread peace, harmony and everlasting bliss to the whole world through the spiritual science of Akram Vignan - the science of Self Realization as expounded by the Gnani Purush Shree Ambalal Muljibhai Patel, fondly known as Param Pujya Dadashri or Dada Bhagwan.
DBF organizes Satsangs / Gnan Vidhi (a two hour scientific process of Self Realization) by Pujya Deepakbhai all across the country and throughout the world. The satsangs are in a question-answer format and comprises of a wide variety of questions rang

Read More About Dada Bhagwan

About Book

(Click to expand)

सामान्यतः एखाद्याच्या मनाप्रमाणे झाले नाही, किंवा इतर व्यक्ती त्याला समजू शकली नाही, किंवा दृष्टीकोनात फरक असला तर माणूस क्रोधित होतो. बऱ्याचवेळा जेंव्हा आपल्यावर चुकीचे असल्याचा आरोप होतो आणि आपल्याला वाटते की आपण बरोबर आहोत, तेंव्हा आपल्याला क्रोध येतो. आपल्या दृष्टिकोनामुळे आपल्याला वाटते की आपण बरोबर आहोत, आणि दुसऱ्या व्यक्तीला वाटते की तिचे बरोबर आहे. बऱ्याचवेळा जेंव्हा पुढे काय करायचे याची कल्पना नसते, दूरदृष्टी किंवा अंतर्ज्ञान ( इंट्यूशन्) नसते, तेंव्हा आपण क्रोधित होतो. जे लोकं आपल्यावर सर्वात जास्ती प्रेम करतात अशांशी आपण संबंध खराब करून घेतो. आपण आपल्या मुलांना सर्व आधार, सोटी व सुरक्षा देऊ इच्छितो, पण आपल्या क्रोधामुळे मुले स्वता:च्या च घरात घाबरतात. क्रोधी लोकांशी कसे वागावे? जेंव्हा मशीन खूप गरम होते, तेंव्हा काही वेळ ते तसेच ठेवावेच लगते, मग ते थोड्याच वेळात थंड होईल. पण त्याचात जर तुम्ही व्यत्यय आणलात तर तुम्हाला चटका बसू शकेल. क्रोध आणि आपले क्रोधसंबंधी समस्यांचा समाधानासाठी पुढे वाचा …

User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now