मराठी रियासत मध्यविभाग | Marathi Riyasat Madhyavibhag

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
श्रेणी :
Marathi Riyasat Madhyavibhag  by गोविन्द सखाराम सरदेसाई - Govind Sakharam Sardesai

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about गोविन्द सखाराम सरदेसाई - Govind Sakharam Sardesai

Add Infomation AboutGovind Sakharam Sardesai

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
|. हुछ 3 जि पुष्ठ पु ६ भोपाठ निजामाचा पाडाव ३६५९ ६ बाजीरावाच्या वेंढचीं घराणीं ९५ भोपाठवर संग्रामाची १ २. बर्व चिकित्सा... .... ३७५ डे दृणमंते ४ पेट ५ जोशी ८ नादरशाहची सवारी. ... ३९७८ चासकर ६. कदमबांडे ९ मराठे वकिलनीं या उ जाघव ८. पारसनीस ४२५ प्रठयाचें निदान ... ३८२ बदावठ्ठी १० स्बार्रीच्या वेठची परिस्थिति ३८७ 1 खटावकर +++ .. रे ११ नासिरजंगावरील सवारी व २ निजाम ४० बाजीरावाचा मत्य ३९० ३ पेदावे... ... रद सी ४ भासले नागपुरकर ... २०० दि ५ दाभाडे सेनापति . ... २९० बाजाराचाचा याग्यता ६ कुलाब्याच आंगरे ... २६ ६ १ बाजीराव व चिमार्जी कोंटबिक ३ ९१ ७ राजा गिरिघर -- रे२० २ मस्तानीचा त्रत्तान्त संतति ३९५ ८ राव नंदलाल मंडछेईइ... ३१ ३ दनिवारवाडा पुणे. ... ३९९ ९ गोविंदपंत वुदेले सागरचे ३४३ ४ बाजीरावास संस्कृत पत्रें... ४०२... ० मस्तार्नाचा वंश... ३९८ ५ बाजीरावाची योग्यता... दर ९ १ कर्तेबगारीचा अदाज ४०३ तर आप मारकर नह हर २ झाहू बाजीराव निजाम ४०७ दे ही न न कर ३ कागदपत्रांचा अदाज ४१४ १७ जोशी यासकर ... ४३० ४ कारभाराची अव्यवस्था ४१९ १६ कदम बांडे हमर ५ मराठशारहाष्या दद्धी- १७ जाघव सिंदखेडकर .... ४३३ तील दोबल्यबीज .... ४२१ । १८ छत्रप्तीचे पारसर्नास ... ४३ 9
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now