मनोरमा | Manorama

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Manorama by मूलचंद कसनदास - Moolchand Kasandas

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about मूलचंद कसनदास - Moolchand Kasandas

Add Infomation AboutMoolchand Kasandas

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
७ सेचे। देव समान ऊबर मणे, न्मते ते मारा गरवागर घनवान डाय, ताब्/ सा उन्या तने चपरशु(बवी, सेवे। तेशु भनभां ७ निश्चय शो, द्य1२ पछी, शेड नमग्सभायश इरवाने भाटे छोड छा घड़ीन्ये। समने तेमां भार उरे।$ दिनार ग्रट्ल' द्रव्य जि, साटती भाठी, डिमतने। डर घडनवाभां ते. शेडने। छठ सोचे छुपे, है ग्रे भाशुर। भार. गरेवे। पेसानाणे। छुशे, सोम: साषी, भे।ठी, डि्नतना रारघु भूब्य गापी, चेयाते। लर्छ शा, नमने सेवा. द्रव्यवान भाशुसनेग भारी झन्या है परणुपपीश, पछी खडे विद्वान श्ाह्मजुन णेलान्ये।, डे प्र भरा विद्वेधन ने गोपी गागतेतां व्यतुर रुपे।, तेने शेर उ्ु डै-म्मा। भारी. रत्न समान सुर उन्या छे. तन धक्ष . तेवाण्/ ुइप साय. इरवा, छे, भाठे तने. देश देशभां पूरी, समा हर साधे री तपास 5रे।. सभा. ठगी, थिनित भार इरेद$ दिवा२ छे, ते! तेठंबी धिनत न्मापनार ने शा 51२ न्य् डाय, तेने त्यां बे युन छेयय, से. ते साथ भारी उुनीने। विचार झरवे।, खेटब बे भाशुस भार. ग्रवे।बत द्रे्यवान रुशे ते ना रुपरगी नाची, सारे $िनत नसापी, शप्शे, भांठे तेवा नाशुसन शेघी ना. रारनी, डिमत समापन तियार थाय, सेब तेनी डिमत बैवी, नठि, पशु सेना धुन साध सगथपाथु झरी, बरने मा रु. सक्निस 5रवे।. सा. अभांणि भ्राह्मशुन समब्वी, तने रस्ता मश्थ भाटे नस ते उरतां बघारे द्रन्य न्माप्यु', पेथी भर।र१ण४ भनभा रुरेपाता रुरपाता शेडने घीरण्ट न्मने जानी, न्जापी,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now