वाचस्पत्यम् द्वितीयो भाग: | Vachaspatyam Bhag 2

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
श्रेणी :
Book Image : वाचस्पत्यम् द्वितीयो भाग: - Vachaspatyam Bhag 2

एक विचार :

एक विचार :

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about तारानाथ तर्कवाचस्पति - Taaranath Tarkvachaspati

Add Infomation AboutTaaranath Tarkvachaspati

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
के 1. थमाविरासोतू” “सरसलतभशितमाविष्‌ ते भुजा- सूखम' सा०द० | आविस्तसराम अव्य० स्थाविसजतरप लानत |. आतिशय प्रकार्ें “व्याविस्तरां वा व्ण्नि: कम्सणा”श ० जा०। तमप्‌ व्याप्त ब्याविस्तमास | त्यन्तप्रकाशे | आवो स्वो झवोरेव स्वार्थ आण डाप.। रजसखलायां ! गाया २ गभवत्याझ । “'गर्भस्पन्दन सावी नां प्रणाश: श्वावपार्ड ता” ' सुख | ग्रावोत लि स्यानव्य-क्त। १ समन्तातस्यते उतुक्षिप्य २४ ते च। शावे क् । रसम्यक स्पतो ४उत्क्तिप्य धारण च ग०। अआआवोतिन पु सावोतसनेग दू्ा० दूनि | “उड़ ते दक्तिय 'प्राणावपवीत्यच्यते बध: । सब्ये प्राचीन स्थावोती मिवोतोी कट सम्विते भनूनी सव्यपाणिं व्हिषकाय दक्षिणस्कन्सों- परिधतयज्खूल प्राचोनावीतिमि । [नाद्थोक्तो जनके । आवक पु स्यवति रक्षति सव-वा०. उण सत्तायां कत्‌ | आपवी र चूस पु० जया समन्तातू बिशेषण डेंय्यते कशिप्यते सान- विनर -पड्स कस्स घा०)(कावीर) इति ख्याते फल- गुनि ““व्यावोरचूण रुचिर ग्टहमातां परसेखर” ! पुरा» आइत सो च्यान-दत-ससम्प० किए । (स्थावत्त ने २भ्वासण पुन:पुमसाल ने स्टूव्यस्याटतसन्वावत्ते दिणासन्याहतस'' काथ० १०,५३७, ४पुनः:पुनरेकजातीयक्रियाकरणा | स्थाधारे किए । ५ परिपाद्थास अनुक्रमे ६६तिकत्त व्यताप्र- कारे ।'च्यगय बाकता काव्य पिराडनिरवापण' बचधघे:”सलुः| **ब्ाइते सोमपोतये' कऋ० ३,8२,३, संस्कार च | “पमज्िका त॒ काय्यों वे स्तोणासाइट्शेषत: | सस्काराथ शरोरसथ यधाकाल यथाक्रममू” सन्त: । पतृष्णीष्ावे ल। “ब्थाहतेत्र पय्य स्नि कत्वोदझ नयन्ति” साश्य०ग्ट० | “ब्ाइतेय ढ्शीमेवे्यथय:'” ढत्तिः । कसर किए । € ्यावत्तेसाने लि | आठत ल्रि० चआ+ट-क्त । । लतावरण ज्यप्रकाशीलते जा च्का- दिले “ब्त्तानेनाएतं सानग तेन सहान्ति लन्तय' गोता णतज्ञानाइतचषलविषयम व्यादते ठ पुगमांगकेत्र :पि दोष णवेति” मिता० ' आहुग्याइयकन्यायासाइतों माभ लायते 'मगक्क श सं की समवर्प मे हे एसी स्तियां जाति- स्वात्‌ छगेप । आठशति स्लो श्यानड-कितू । व्यावरणथ्दाय । आठत्त लि०्व्या+-श्त-क् । इन एनरम्यस्त २खावत्य माने च शपराइस $प्रतिनिहस च“स्ाठतसानां यूदकुलातू विप्राष्यां रन. [ परे? ७ व पूजकोभवेतू”” लतु: । “'कथिब्लीरः प्रत्यगात्माननकद दृत्तचच््रमतत्वसिच्छनु कटोप० “स्थाइस' व्याइत्तं चक्ष: गओलादिकशिन्ट्रयिजात विषयादस्य''भा ० । आठत्ति ख्वो ल्यात-उत-किनु । !एनः पनरम्यासे २भूवणक- जातीयक्रियाकरण “व्याठत्ति: सव्व शास्प्राष्तां बोधादपि गर यसो 'उद्टटः ।”'उद्याठत्तिपघेग सारद:”रवु: |“ णक- टव्य क्सांडसी सलनानापचनस 'कात्या ० १,७,८)'ब्ाह- त्सिरसशद्पटेशात था ० छू०, शप्रत्याहत्ी ४'“पुनरागती “सनाइत्ति: शब्दात' शा ०सू० “तल प्राप्विवेकस्याना- हत्ति:'' सां ० रू | “यतर काले त्वनादन्सिसाइत्ति' चव योगिन:” गोता । “गुव्वों कामापट' ऋन्तु कतसा- दत्सिसाहसस किरा० |. “'तपोवगाइहतिपथ' गता- _ ब्यामू” रवु । आश्टत्तिदोपक न० ल्ाप्क्या दाफ्कम । दोपकाटति- रूपे आर्थाखदारभदे तजक्तण ५०० उज्ञस । अआउष्टि सखी सानष्ष-क्तिसु ।. सम्यगवषण “भूजच्ष शत वाषिक्यामगनाशावनल्थसि ” टेवीसा ० | वेग ० छ्यान-विज-धज ।. उतृकरठालनके त्वरास्विते च सागसे वेगे । बेगन क्रियालन्यः गुणविशेषः सागसबेगस्थोतृ करण्ठादिवाधनत्वे च्ावेगत्वस्‌ |. “सावेगमस्पाज लिरस्थ ढणो किरा० । “व्यभिचारिभावनदे । व्यभिचारिणस्तु सा०्द० द्शिता यथा निवदावेगदेन्य्समदलउता ्ौयग्रभोक्ो विबोध!'इयादयः । तल स्ावेग: सम्भुभस्तत् वे पीड़िताकृता । उतुपात्यूजे स्तव्वताछृः घूसा- दयाकछ ताग्निजे |... राजविद्रवजादेस्तु शस्त्रनागादियों जगसू ।.... गजाड़े।! सम्भकब्पादि' पांचाद्याकुलता निलातु | इटाइषां: शुचो/निषाजस यात्यान्य यथायथस्‌' | चआवेगी सो व्यावेगोःरयस्थाः अथ ब्यादच_ गोरा ० छोभ । ठद्डदारकटच्ष । आवेदक लि ० खा+विद-कच्िच: लव लू । - ? विश्ञापके ““छदत्या- 'ारव्यपेतेग सानेथणाधर्षित पर: | व्यावेट्यति चेट्राह व्यव- हारपद हि तदिति”लत्वक्त व्यव्हारोत्यापके २वादिलि च ावेदन नग० सा+विद-प्थिच-ल्थूट। १्विज्षापने व्यवहा- श्रोत्यापने ( मालिशकरा ) “राज्ञ कुर्य्यातू पृथ्य मा वेद्- न' ये: इति नारद: । च्यावेदाते बनेन करण लय ट | ब्यावक्षारोत्यापके श्भाषापत्न ( च्षारजी). तज्षक्त- कादि दरती दशित' “यथा “प्रत्यचि नो: स्तो लेख ' बधा ;दवेद्तिमधिना | असाभासतद्दाहइनोमजात्यादि-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now