प्रबन्ध कल्पलतिका प्रथमस्तवके रचनाशिक्षा | Prabandhkalplatika Pratham Stavak Rachna Shiksha

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
श्रेणी :
Prabandhkalplatika Pratham Stavak Rachna Shiksha by अज्ञात - Unknown

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
प्रबल्ध-कल्पछठतिका प्रथमस्तवके रचनाशिक्ता मङ्लाचरयम्‌ ध्वान्तग्रशान्तकौ नित्यौ यः खितः सव्वं मूष्ैनि । तं नौमि रजनौकान्त' विघ्र्वान्तप्रश्ान्तयै ॥ प्रबन्खरूपम्‌ परस्परसम्बन्धवि शिष्टवाश्च चयेन कस्य विदिषयस्यावतरणम्‌ प्रवन्धो नाम । प्रबन्धप्र कार: स हि किल प्रबन्धो गद्यपदयभेदेन दिविधो रचनोय: । ५, यतिमात्रादिछन्द:शास्त्रायासुपदेशमन्तरेण परस्पर सम्बन्धविधिष्टवाक्वससहानां विन्यासो गयम्‌ । यथा--यस्य
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now