प्रासाद - निवेश | Prasad Nivesh

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Book Image : प्रासाद - निवेश  - Prasad Nivesh

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about डॉ द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल - Dr. Dwijendra Nath Shukl

Add Infomation AboutDr. Dwijendra Nath Shukl

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
अध्याय ७५ ७६ ७७ पृ० सख्या श्रौकूटादि-पट्‌-त्रिशस्प्रासाद-लक्षण १५१- १५६ षष्ठ पटल द्राविड-परासाद पीठ-पञ्चक-लक्षण न १५६--१६३ द्राविड-प्रासाद-लक्षण ~+ १६५-- १७६ सप्तम पटल--वावाट-प्रासाद प्रथ दिग्भद्रादि-प्रासाद-लक्षण १७६-- १८४ अष्टम पटल--भूमिज-प्रासाद श्रय भूमिज-प्रासाद-लक्षण = =७--ष६ नवम मटल- मण्डप विघान मण्डप-लक्षण 1 २०१-- २०४ सप्तविशति-मण्डप-लक्षण कि २०५-- २१० दश्षम पटल--जगती-वास्तु अरय जगत्यग-समुदायाधिकार-लक्षण २१२३२१५ जगती -लक्षण स २१६- २२८ एकादश पटल - प्रासाद-प्रतिमा-लिग प्रासाद लिंग-पीठ प्रतिमा लक्षण द २३१२३ अनुक्रमणी र - २३९-२४८ निदर्शन (ाप्ञ्ठहगाऽ) - --. २४९-२७२
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now