वैदिक कोष | Vaidik Kosh

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
vaidik kosh  by अज्ञात - Unknown

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
प्रप्ठे शलॉका: भ मव न अनकाधवग-- १ द्रचर्थताधारणपदानि ५३ १ ~ ५4 २ श्रनका्क्षब्दाः, ५४ १ - ६० ३ भ्रनक्राधधातवः ` ६ यतं 4 भ वुहदवतावगम-- १ भ्रधानदुवताविचारः ६५ १ - २० २ अग्निभक्तयः । ६७ २१.३8 ३ इन्द्रभक्तयः ६० ३९६ - ५६ ८ प्ुयमक्तयः ६२ ५६ -६8 ५ अग्निनामानि प्च रद्द द६-3६ & इन्द्रनामाने पडद्विशतिः ७६ ७९६ - १०९६ ७. सूर्यनामानि नव २. ९०६-१२० ८ वरगग्रहः कविपरिचयश्च + ५- ई इति शुभम्‌ |
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now