हिस्ट्री ऑफ़ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया | History Of The Freedom Movement In India

History Of  The  Freedom  Movement  In  India  by तारा चन्द - Tara Chand

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about ताराचंद - Tarachand

Add Infomation AboutTarachand

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
ट्र स्ा5प0क४ 0४ प्रसाद कक छावाज0हन नहला उप उत्पाा/5 इतच्ण्पाषजि फरा उत्तताओ. पफल्‍्न एण्पपंफ्रफ्ट्त (0 800 (0 फटा इलांक्ां०्ण घापते क्वघ्ाशटतं पापी) एव फिला प्पाछिट, छिपा घाट (05८ 10 अद्िप्र फुटापा0टाए जि कण फंड ०ए0घप्राॉधिए, 0०६८ भाप चाट छिटॉडुण फण०्णाएुड, दाल 085: फ्राला' 101: जाफि फट फताइण फ6०01८. शिवटपिटह! प्रथ्ट0ड ए ॥टि ८ण्प्फुलाडत पाटण (0 धपॉ्ट्ट उ्ा० टाटबहापू् 80लंक कटापघिंणाड भापि। फिला उएपुंटटाड, एत८ा चाट एाथ्ड5पाट एप घिट प्र लाश०्ताशटां, ते उप पिट उदार 0 20ाएंपोड8- पणण, फिट फ्राए्तार्टिते फरालाए 0७ए प्र०णणतड 0 छुछ्एटाए्ााट्णा, 18 20 एापेटा, फट आ1टते एप 0 छिटार णिलंडुए प्ाधााएटाड घाव टपरडणाा5, 200 20507960 टाद्ाध्परिड 0 उ्ताघा फिटि 200 टपन्‍ट, उपतांघ 85 टापपापीव्पत 09 घाट 20पप्तं०ा 0 2 एट४/ कटापष्टांणा ६0 फटा इ८लणाए 0 शिधिव, भारत पिट पकावटण 0 प्रटा घापाएिटणि०फाद्ते लंघंप्रिड७पिंणा 5 एंएलभरिट्ते 0 फिट उपपिडांणा एट् टॉटाटा। 5, पुफ़पड, अफि०प्टी पडता ००एपुप65 शिएपा 000 घाथाज ए०पघ८2 0 ८्पचपा81 टीघ्ाइुडड रा फिट घएलंडाए 800ंटघं€ड एव ता, एघएी 0 घाट शणिफ्चतेधप्रं०्घ घशते इ्िफ्टाघपाह 0 प्रहा एव टपप्फन्‍ाट इटपामापट, पट वचतेंकिप 06०9165 हुब४८ घटा! (0 फिट प्रट्ज-धणााटाड छापे कल्ट्लंपटप 2. छाएया तटवा दा कटॉपाश, 'प टन 1टघााए पिट प्रट्ज 500 थक फि०0पेपटर्ट्प 9४ फिट ए0ा1- पुफ्हाणड, पफ़्ट कु: 0 वपड्ाएं उलीछां०ा सपा उड टाशफरी&डों चुणा डताटा: र्ाणा0टाडाए वात ट््ि2ाएाण फम०50०99%9 80021 एा्टुधाएंड2ि01 ट४०६८० ८2८०5, कप्ते छ1८ ापतघ क्लाडां0पड छाए 80दं21 5950 टहााह भटाए 5घाएटत एफ प्ा0एट्ााटधाड पाली फधिण्ण्ी॥: 200ए घाा 2फूफुए0इपाएघ्िंणा ए #पतिप्तितेटड घाातं भट्ट 0टफटटाए फिट (0. फट 1दाइपवूुट्ड बात पंप्लिधापाटड 0 पिल्‍ व प्रीका5 टदलटड6 2 फुदारकञं४८ विषपिटचट्ट 0प घट 59८6८ पाठ भएंपंप्ट फट ाफ्तेफ्र5, पिट४ जणएंड, फघ5८5 200 पिंष्टादाए णिदशा 100४ 1001 1 प12 इण! प्ठ पट (05 घाएते घाहाए&5 ध्ातंदा ते घाट्ता फिण्पडप, ठै. हाट परिडटाघाए 1प्प्पघट८ 25 टप्णघव्पत आते एप ए फीट चचातताट [त०-ठ7फप2ए एं8)2005 05500 द(0 घा00हाप पटायाएं गा छण्युटड, व अटापप॒टटपाट, छाए पाए, फ़राप्डंट एव छिट प्रफंग्रण कांड, फर००िपए टीक्ाइटड 0०८प्ाततटते आएं फट 58165 ्रा20८ पिला ब,]टघाशाए्ट फ्रा भापेली एट हटाए 0 9001 जल पिडटतें, पफट ००७85 भाोफंटा। प्र 9८ का फिट घंपाशटटाए एट्पॉपाएं 0०प्प््त्पट्त थणि रिएट स्रपातादएं प्र&2ा5. चि फिट डंजॉटटाएपि ट्टापिए हिघएका' 0४टापाएटन फिट ै्रिपदा। तेनएक819 एल फट 1.00 दिस, सड डप्टटव55015 10ट्घपिरिट्त घिटापब्टाएटड 0105] भाप! घाट प्राटाट 8 0 का्ताक भाएँ णिण्नध, एप फिट भाधणेट, ए्णीपिट ाफ़िंटार छवि के छाट्व कपफलपव 10 फिट दट्एठलादंडड एव फणघंट प्रयाट्वप्रंणा छप्ते ध्पाच्पाणों फ2ापा0प्४, पफट वदकूम्फाझण्ण ए फट तपुछि2। टााफाट 0४८1 फिट हाट 205 जी िफेंश फघ6 फाण०्प०त ००्पाइट्पुफ्ट्एटट5, 1 डटिद्ाानणोटाहत पट इप्टांटाए घएश फाघाएंफ2पंप्रट5 20 2प्ट्जाणाए0प5 इघ8/८5, [६ क्टतफटटत घाद जत फापाश- प्रा ए फणीपंट्ा प्संध, 08८ 8घ0ण्णणफ शभ5 प्रंशातधटितें किणाा प्राएट (0 पाएाट
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now