भक्तामर - महामण्डल - पूजा | Bhaktamar - Mahamandal - Pooja

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Bhaktamar - Mahamandal - Pooja by पंडित कमलकुमार शास्त्री -Pt. Kamalkumar Shastri

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about पंडित कमलकुमार शास्त्री -Pt. Kamalkumar Shastri

Add Infomation AboutPt. Kamalkumar Shastri

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
सद्भलाचरण , ভর্তি বালান वोरो, मज्भजल गौतमो गणी। অভ্র कुन्दकुन्दार्यो, जेनपर्मोष्स्तु मद्भलमु॥ १॥ नमः. स्यथादहंदभ्यो, विततगुणराड्भ्यस्त्रिभुवने । नमः स्यात्‌ सिद्धेभ्यो, विगतगुणवद्भ्यः सविनयम्‌ ॥ नमो हाचार्येभन्य., सुरगुरुनिकायो भवति ये। उपाध्यायेभ्योऽथ, प्रवरमतिधृद्भ्योऽस्तु च नमः! २॥ नमः स्यात्‌ साधुभ्यो, जगदुदधिनौभ्यः सुरुचित' । इदं तत्तवं मन्तं, पठति शुभका्ये यदि जनः ॥ असारे संसारे, तव॒ पदयुग-ध्यान-निरतः । सुसिद्ध: सम्पन्न स हि भवति दीर्घायुररुज. ॥३॥ अहंन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धारच सिद्धीश्वरा: | आचार्या जिनशासनोचन्नतिकरा., पूज्या उपाध्यायका' ॥ श्रीसिद्धान्तसुपास्का मुनिवरा, रत्तत्रयाराधकाः। पञ्चैते परमेष्ठिन. प्रतिदिन, कुर्वन्तु वो मद्खलम्‌ 11 ४॥ १-- अनुष्टुप । २, ३-रिखरिणी । शादुंलविक्रोडित 1
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now