सामवेद संहिता [पूर्वार्द्धम्] | Samved Samhita [Purvarddha]

Samved Samhita [Purvarddha] by अज्ञात - Unknown

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
१०९ जज्ञानः रूछ २०७ डानस्यगोपा ९४४८ शणोयन्तोन्यग्र १६६१ जराबोचत १४ जराबोचत्तद्विणि ९० जात्तः परेणशधघर्स णा ११९४ जुएइवन्द्राय ९७४९ जुष्टी हिंदूतो असि १०६९ ऽयो तिपेप्रस्यप ५१७ तक्षद्यदी १६३९ तदङ्कापयापुरा ६२१ ततोचिराहजां १४२८ तक्ते यष्नो भषायत्त १४६० तस्खयिुषेरे १११ तदम्नेदयुस्गसाश्नर ८०८९ तदद्य 'चित्त १४८० तदिदासभृवने १६०१ तद्धिप्रासोविप ९६७० सद्विष्णोःपरमं २१४ तद्टी गायस॒ते १६६४ ;+ রি ५७६ तपोपष्पचिन्न ९३७२ तमग्निमस्ते ১১১৯১ १३६६ আপিন ४६० तमिन्द्रं जोहवीपि १९९४ समिन्द्ूं वाजयास ११२९९ तमिन्द्रं ताजयान ११४९ तमीषटिष्व. ইত অনু সিনা चणोतकभभूची - সি १९४९० तपुत्यानून ८५४ तमुप् वास 385 লম্ু্ূনাজ ६८४२२ तमोपचीद घिरे १४३४ सयापवस्च २०४ ररणिंवोश्ननानां २३८ सरशिरिरिष्पास ८६9 तरणिरिह्मि ६३५ तरणिधिश्व ४१५०० तरत्समन्‍्दी ९०५५ 1) 99 ८५9 तरत्पमुद्रं २६३७ धरोप़िवाँ विदृदुबसु ६८७ অহী লি १०५२ तवक्रटवात्तघो १२२६ तवत्य न्दौ १६४३ दवत्यरन्द्ियं ४६६ त्तवल्पनाये ९६४४ तबद्यी रिन्‍्द्र ২২৩ জন্ররুচপ্ৰান্তহ - ९५२९ तथद्ृप्सोनिल ९८२ तबश्चियो ९२१ सचाएंगफ्त ११६ तबाह मोमरारण ए२२ तवाहंधोस २७० तथेदिन्द्रावर्भ ९८३७ तश्नाभरङ् ९०५५ तागस्यनमसा १९०८६ ताभरुयएशना ११५९ तानोवाजवती ,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now