वृत्तमोक्रिक | Vrattamoiktik Granthak

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Vrattamoiktik Granthak by कविशेखर भट्ट चंद्रशेखर - Kavishekhar Bhatt Chandrashekhar

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about कविशेखर भट्ट चंद्रशेखर - Kavishekhar Bhatt Chandrashekhar

Add Infomation AboutKavishekhar Bhatt Chandrashekhar

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
फ़्रपस्निका {५ विपथ অনন্যা पृष्ठाक भूलप्तितकम्‌ কহ ५११७ ४२ विलम्वितगलितकम्‌ ६8 - १४ भर समगलितफस्‌ १५-१६ ५२ भ्रपर ससगलितकम्‌ १७- १५ হই মানত ল্ললিলন १६-२० भरे प्रपर लभ्वितागलितकम्‌ २१-२२ হই पिक्षिप्तिकाप्लितकम्‌ २३- २४ হন भष रंलिताप्रलितफम्‌ २५- २६ ष पिषपितागक्ितकम्‌ २७० २८ भभ सालापलितकम्‌ २६० ३० ५४ भुग्धमालागलितकम्‌ ११-१२्‌ ५५ उर्गलित्तम्‌ ३३ ~ ३४ ५१५ ५६ মদসহ ছি ३६ ~ ३६ ५६ (০4 द्वितीय खंड प्रयम वृत्तनिरूपण-प्रकरणम्‌ १-६१७ ५७० (६० मद्भलाचरणम्‌ १-२ ५५ হচ্ছ ३-६ ५७ श्री ३-४ ४७ ५ ५७ दः ७१५ ১৬০ फास ७-५८ ए सही &~ १० श्व सारम ११-१२ ५८ मधु १३-१४ भ्म व्पक्षरस्‌ १५०३० ४६-६० ताली १५-१६ ६ शक्ती ९७ ~ म ४६ प्रिया १६ - २० ५६ रमण = प्रण्चालस हे न = ই.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now