आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली | Anandashram Samskrita Granthavali

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Book Image : आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली - Anandashram Samskrita Granthavali

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about आनन्द गिरि - Anand Giri

Add Infomation AboutAnand Giri

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
ॐ 1०. आनन्दगिरिकृंददीक/संवलित्शांकरभाष्यसमेता- [ जागमास्य सष्मे तंच कारणे मकि तमपि कायेकारणातीति ््यगात्मन्युपरदत्य तनिष्ठ न [+ भवतीत्यनेन प्रकारणाकारस्य ते तिपस्यपायतेति विधान्तरेण [55₹-আঈল্রাংা' नमिति । किच योऽय स्याणुः स पुमानितिव्चदतदोमेत्युच्यते तद्र्तं बराक सामानाधिकरण्येन समाहितो रह्म बोध्यते । तथा च युक्तम।कारस्य बरलनननट<- त्वमित्याह--ओपिति ब्रह्मेति । कि च सवासद्त्वादाकारस्य ब्रह्मणश्व तथाला- देकदक्षणत्तरा न्यत्वापिद्धे रोकारप्रतिपत्तिबंह्मप्रातिपत्तिरेवेत्याह-- आका र_ एवीत ओमितीदं स्वमित्यादिवाक्यान्तरसंग्रहा्थमादिपदमित्यादिश्रुतिम्पा बह्मअतिपरदुत- यत्वमोंकारस्य अमितामिति शेष; । ननु स्वानुमतप्रतिमासे सन्मात्र चिदातमान प्राणा वेकरपसय कश्पितत्वादात्मन; स्वास्पद॑त्व॑ ने पुनराकारस्य तद्स्त्यननुगमादति 55ह-- रज्ज्वादिरिवोति । यथा रण्जु। शुक्तिरिल्ाद्रावेठानावशे१ः सा रजतमित्यादि विकस्पस्याऽऽस्पदीऽभ्युपगतस्तथाऽरऽतम्‌ दयत्वान्मिथ्योत्वहत्वभावा[त्पर« बसुत्व॒भावों व्ष्यमाणत्तस्य प्राणादावेकश्पस्या 3 इसदा<म्युफास्यत । यथष दृष्ठा« ग्त्र्तबैव प्राणादिरात्मविकर्षों यस्ताह्वेषयः सके वावप्रपद्चा यथाक्ताकारमत्रात्मक- सतदास्पदों गग्यते | न च जगत्याकारस्याननुगम; | आकारण प्व जाकक्षवुएण। श्रते!। | भतो यक्तमाकारस्य सवारह्पदत्वामंत्य4; | | 9 „~ स चाउ5त्मस्वरूपपव्‌ । तदा मधायकरबातू । आकाराबकारशब्दाअधे- श्र सब) माणादेरात्मानेकरप/अभधानव्यातरकण লং | द ५५ वाचाऽऽरम्मणं विकारो नामधेयम्‌ ” ४ तदस्वेदं बाचा तन्त्या नाप मिदाममि। सब सितसू ” । / सब हद नामाचे ” इत्याददञ्चातिस्यः | नम नातस्या55त्मास्पदत्वादे का राषपदृत्वाच वाकप्रपद्चस्य प्राप्मारपदद्य[ त्व]मिति _ ने হস্ चात्‌ । ज्मवाचक०११ ग[रत्या कार्या ऽ$त्समत्रलठ तद्राचकस्ष्‌ वन्मा. रसमिति ग्याप्त्यमःवात्‌ । प्रामादेरात्मविकपस्यामिषानव्वातेरकद्दनादित्या शङ्कया ऽ६इ--अ(क(र्‌ाते । দত ककारः सषा वा।जवशूष; ¦ अकारा 2 ६३।.३।।गात्‌ श्रुतः | दकारस्य च तत्मषानस्वात्तेन प्राणाद्शिरदेन वाच्यः प्राणादरात्मावेकरप; सर्व (^ स्वामिध्ानन्यतिरकरेण नालि । तचामिषानं प्रा दिशन्द्विरेषासकमोकारविकार्‌- क मूतमोकारातिरेकेण न सेमवतात्य॑कारमात्रं तपति नेश्वीयते । ज्नाञ। तद्वान | ध मन ১৪ পপ জগ আপ উজ পা নিপা উজ জাত বাটপার লা এজন ০৮০ চিপস পাপী नरज द, प १ श्ल» ति यदे द्‌, क, হান द ! ह =. छ, अंतिपादत | हु द, । হনব । न्‌ । এ ७ क, 'ध्यात्व' । ६ ख. रमो5वः सत । ७ ये. নাথ: | स । क्ष साथः सन्‍लभा 1 «के | জা, 'णग्ता' । ५ झ, 'थेव है । १० ज, “वी वा वा । ११ के. 'तृणोति | १३६ के ख. च. छ.. 'सिघानामिषे' । १३ च, न, तस्थे' । १४ छ. नास्योंका । १५ गे. प. ७. श्न बोध्यः प्र । १६ झे, वानादिन्‍्य | রঃ
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now