चौराशी वैष्णव की वार्ता | Churashi Vaishnavan ki Varta

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Churashi Vaishnavan ki Varta by गोवर्धन दास लक्ष्मीदास -Govardhan Das Lakshmidas

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about गोवर्धन दास लक्ष्मीदास -Govardhan Das Lakshmidas

Add Infomation AboutGovardhan Das Lakshmidas

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
अथदक्रमणिका. (4 এ ४ टच 7 8 (5955 2 | ২ ১০ | বিধসান্তল্নঃ লাম पृष्ठकः व नेमि पुटकः [| १६ रॉमदाससारस्वतबाह्म णकीया. ३३२(४०रॉमदासर्ोचोराबाह्मणकीवार्ता १९९ ४ १३ गदायरदासकापिलसारस्वतकी-३३६४ ९ गोविंददुवेसांचोराजाह्मणकी० ४०१ 11 वेणीदासमाधवदासदोयभाद्री ३३८] ९ भगवर्पदपत्म परागजुपाछो ० ০ १५ हरिवेशपाठकसारखतकौवार्ता ३४०४२ राजादुवेषाधवदुवेदो उभाइन० ४०४ ५ १६ गोविंददासभक्लाकीवार्ता - ३४१ ४२ उत्तमछाकदाससाचाराकाबाता४१० 4 ९७ अंमाक्षत्राणिकीवार्तो, ३४५४४ इंश्वरदुवेसाँचोराजाह्मणकीवार्ता ४१९ ও १८ गजनधावनकषन्रीयकीवार्ती, _ ३४६|४५ वाघुदरेवदासछकडाकीवार्ता ४१२ (१९ नारायणदासब्रह्मचारीकीवार्ता.१४८४८ बावावेणदासओरक्ृषष्णदासघ०४१९ ५| २० एकक्षत्रोणीमहावनवा सी कीवा. ३५२।४७ जगतानंददाप्ारस्वत कीवातां. ४२९ | २९ जीयद्रासकषग्रीयकीषार्ता. ३५३।४८निददासविश्वमरदासदोउभाई ४२३ | २२. देवाकपूरक्षत्रीयकीवारता, ३५४१९ एफ़त्राह्मणीअडेलनिवासीकी ० ४२५ (| २३ दिनकरदाससेदिक्षत्रीयकीयार्ता २८४५० एफक्षन्राँणीकीवार्ता. ४२५ २४ पुकुददासकायस्यकीवार्ता. ३५५५१ सासवदू््नोगीत्तिनकीवार्ता. ४२७ ५ २५ प्रभुदासनलोटाक्षत्रीयकीबातों ३५६९२ छृष्णदासीखवासिनकीवाता, ५३२ ধ ২ वृ्षेवृक्षेतेणुधारी (शछोक) ३८८५३ बूलामिश्रपश्चिमकेवासीकीवा० ४३४ 1 र६ मभुदा सभाटकीवार्ता, ३६१ ९ इृदंमयातेहरिकीतैनंमहत्‌ शो ४३४ +| २७ पुरुपोत्तमदासमाग्रावापीकी- *४रॉमदासजीमीराँवाइकेपुरोद्दित ४३५ वाती. ३६३५५ रॉमदासचोहानरजपूतकीयार्ता ४३६ সপ ४ २९ पृर्णमछक्षत्रीयकीवार्ता, ३६८६७ विष्णुदसछीपीकीवार्ता,. ४३९ 11% २० यादवेन्द्रदासकुंभारकीयातों, ३७०५८ जीवनदासक्षत्रीकपूरकीवार्ता, ४४२ | 71 ३९ गुर्साईंदाससारस्व॒तकीवार्ता, ३७१८९ भगवॉनदाससारस्वत॒कीवार्ता, ४४९ ३२ माधवदासका शिपरीकीवार्ता, ३७२६० भगवानदासश्रीकिभी तारियाजी ० ४४२ १ द्याठोरसमर्थस्य ( छोक ) ३७४| १ विहलेशचरणकमलपावनजै ० ४४३ ২২ गोपालदासकीवार्ता- ३७६ ल्‍ १ अच्युतदाससनोंडियाबप्राह्मण? ४४३ जि व 1“ পি নি 2৮5৮ ३५ पुरुषोत्तमजोशी सॉचेराकीजाता'३८४६३ अच्युतदाससारस्वतत्राह्मणकी ४४८ 153 ३६ जगन्नाथनोशीसोचोराकीवार्ता, १८६६४ नारयणदासरअंवाल्यकेवासी ० ४४६ ५ ३७ जगन्नायजोशीकीमाताकीयार्ता ३५०६८ नारायणदासमथुराबासीकीया ० ४४७ ५३ ३८ जगन्नायनोशौकेवडमाइनरहर ३९२३६ नारायणदासनुद माकीवार्त, ४४८ ^ 4 श सेणोन्यासतसोचोसनाद्यणसी ०३०२८ पकसर्नोणी जकर क्रीवा. ४५. म न হি সি বু 2 ৭ कक क ক নি শঠ ২৫ जनिभुवनदासकायस्थकीयार्ता, २६४५६ रॉमॉनंदपंडितसारस्वतकीवार्ता४ ३७ ३९ पद्मारावरसचोराकीवार्ती. ३८१।६२ वदे अच्युतदासगोडत्राह्मण० ण्ट (६ | 4 „4. ५ শা ध ধন # নু ন্‌ द छू হিং ২ €! কি টিক হুক হুক কত তি द्द शद १ पाया कप का च्‌ १९ কু কঃ বি = रः দু
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now