खादी केन्द्र सूचि | Khadi Kendra Suchi

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Khadi Kendra Suchi by अज्ञात - Unknown

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
(ख)... यजुआर ६९-११ ॥ यवतमाक २९-१० =, . ~^ - याडगीर्‌ ८४-९ ..- ५५, येवल। २८-४ (र) रघुनाथपुर ७४-१०६;, ७६--१२५ + रेणिवां ३३-२० ८७6 ` --. , रतलाम ७९-३ राविकंपाडू ६-३ रहुआ ६९--९ रांची ৬৭৭ ৩৫ ॥ न এ ५ 6 “८.५ राजकोट ३९-६१, ५९-० राजनगर ७०-२७ ` राजपरा ६०-१९ राजपुरा ३९६५ राजपाख्यम्‌ २५-९ .._.. राजपीपला १६-८ राजहमंद्री ७-५ राजूर ६५--१२ राजुला ६९-८ राठ ४९-९० रानीविननूर ११-१०,८४-१४. . ,- ` रामनगर ५६-२ रामनाथपुरम्‌ १३-२ रामपुर (বিকল ) ५९-१९ रामपुर मनिहारन ४९--१० रामेसरा फांठा ३७-४६ रायचूर ८४-७. रायपुर ४२-८९ रायवरेली ५३-४३ रावद्ध ६०--१ रहा ३२-१० रीवाँ ५६-२८ रुडकी ५३-०५ ' रन्‍्नीशेंदपुर ६९-५ रेवना ८४-०, ९९-० ` रेवाडी २७-२५ रोसंडा ७०-४० रोहतक ६३-५९ (ल) लखनअ ५२-२६,२७ लखना ५ण--७ लक्खीसराय ७३-८५ लखिमपुर खेरी ५२-३४ लछमनगढ ८२-१५ लदूघी ७१-४९ ललितपुर ५६-२३ लश्कर ७९-५,६ ` लपनपुर ७५-११९ लहेरियासराय ७०-३३ लालपर ६०-१६ लालवाजार ६८-३२ लीमसडी ६०-२३ लीलिया ६१-१० « छुघियाता २६-११ ` ` दल्डी ७६-१२८ लेब्वाभिकुडिकाडू १८-९५, १९-२७ छोधीखेश २८-५ ` ` ` ` (च) चब्सलेप्पालयम्‌ २२९-६ वडकसपद्टी २५--७ वर्धा ७८-६, ' बहेवल १७-३९, ३७-७१... वामी. ६५३ चालम ०८-१
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now