पुण्य श्लोक | Punya Shlok

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Book Image : पुण्य श्लोक  - Punya Shlok

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
श्र चुकीची आहे असे लेनीन यांना वाटणें साहजिक भाहे. श्रसेंगाची निकट म्दणून- रणभूमीबर सामान्य नीतीशाख्र गुंडाद्वन ठेवण्याची जी वद्िवाट भाहे. तीच- लेनीन यांनींढि पुदें वाद ठेवठी आहे कामकरी चर्गाचें कल्याण साधावें ही गो त्यांना निकडीची वाठते. तेन्दां ही साधण्यास जो जवया मार्ग सांपडेल त्याया स्वीकार ते तावडतोब करतात. छसें करतांना सामान्य नीतिशाख्र भाड़ भाें तर तें पायाखालीं छुडविण्यास त्यांना दिक्त वाटत नाहीं. शत्रूचा पराभव करा- वयाचा हैं एकच ध्येय पुढें ठेबून एकादा शिपायी ज्याप्रमाणें हब्या त्या गोषी क- रीत असतो त्याप्रमाणें लेनीन यांनी आपल्या वर्तेणुकीतदि हैं एकच धोरण पुदें ठेबलें आहि. जय झा म्दणजे तो निर्माण करणारीं सारीं साधनें मंगठरूप आदेत. ही जुनी म्हण ठैनीन यानीं अगदी आपलीशी करून टाकली आहे. चाल समाजबंधनें सामान्य जनतेस असह्य झालों आहेत ्यांपासून तियी मुक्तता करणें आआणि तिची वाठ होण्यास योग्य अशी परिस्थिति निर्माण करू दें हेंच आज पदिलें कार्य आद अरे ठेनीन यांचें म्दणणें आह. आाणि हैं ध्येय सिद्ध करण्यास कोणत्याहि भल्याबुच्या उपायांधी योजना करप्यांत त्याना पाप वाटत नाहीं. जुन्यारचनेचा अस्त आणि नवीचा उदय यांचा हा संधि- काल भाहे या संधिकालांत जुन्या कल्पनांचा अस्त एकदम होतो उसें नारद रूढीठा चिकट्टन रादणें हा जन्मजात मनुष्यस्वभाव भादे. अशा स्थितीत आपलें चाद व्ण सोइ्न सारी मनुष्यें नव्या दिशेकडे एकदम वतील ससें नाद्दी. अरे द्ोण्याची वाट पादात वसगें म्दणजे नदी बाहून गेल्यावर पांय मे भिजविता पीकडे जाण्याच्या संधीयी चाट पदात वसप्या इर्तकें झद्दाणपणाचें आदे असें लेनीन यांचें म्दणणं आदे. आपलें अखेरचें ध्येय श्ुकीचें नसेल तर काझाचा अपब्यय न करतां शक्य तितफया ऊवकरें शक्‍्य तितक्या उपायांनी तें छिद्ध करणे पाप आहे काय १ छसा ठेनीन यांचा प्रश्न आहे आगि याच विचारसरणीला अनुतक्षन सौम्य अथवा जालीम उपायाची योजना ते करीत असतात. आपले ध्येय नुसें उच्च कोटीयें असून उपयोगी नाहीं. स्याचा प्रत्यक्ष ध्यवददार झाला पादिजे अमें ढेनीन यांचें मत भाहि भागि था मताला चिर्द्धन चाठत्यामुेंच पुष्कठ येटां छेनीन यांच्या मनांत भाथि आचरांत विरोधाभास उत्पन्न होतो. सामान्य जनतेठा स्वमताचा अवलंव करण्यास पूर्णे अवकाश ससावा अरे त्यांचें मत आटे तयापि जगानें पूर्वी कर्घोदि न अनुभवटेल्या भशा एक्सुसी सत्तेय्या अधिष्ानी ते भादेने. रक्तपात
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now